demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186818

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
1. Obecné zákonitosti demografického vývoje romské populace
 • Intenzita úmrtnosti romské populace, měřená nadějí dožití, byla v letech 1970-1980 přibližně na stejné úrovni jako v českých zemích na počátku 30. let, tedy v období konce II. fáze demografické revoluce.
 • Hrubá míra reprodukce byla v roce 1970 3,0 a v roce 1980 již 2,3.
 • Romská populace prochází pravděpodobně již II. fází demografické revoluce japonsko-mexického typu. S pravděpodobným zakončením teprve během prvních desetiletí 21. století.


2. Geodemografické charakteristiky
 • Podle sčítání z roku 1980 žilo na území ČSSR 288 440 Romů, což představovalo 1,9% z celkové populace (v roce 1970-1,5%). Z toho v ČSR 0,9% (1970-0,6%) a v SSR 4% (1970-3,5%).
 • Struktura geografického rozložení romské populace je značně nerovnoměrná.
 • Nejvíce Romů v ČSSR (podle sčítání v roce 1970) žilo ve Východoslovenském kraji, což představovalo více než 30% všech Romů žijících v ČSSR.
 • Mezi roky 1970 a 1980 vzrostl počet Romů celkem o 30%, z toho v ČSR o více než 50%, zatímco v SSR pouze o 25%.
 • Největší nárůst zaznamenala obě hlavní města, tedy Praha o 83% a Bratislava  o 67%.
 • Průměrný roční relativní přírůstek romské populace dosahoval v letech 1970 až 1980 hodnot okolo 3%, jak je  tomu obvyklé v rozvojových zemích.
 • I když neexistují data za migraci odděleně pro Romy, z dostupných informací lze usuzovat, že také mezi těmito lety Romové migrovali ve velkém počtu ze SSR do ČSR.

3. Demografické charakteristiky

Struktura Romů podle pohlaví a věku
 • Romská populace je charakteristická výrazně progresivní věkovou strukturou. Dle výsledků sčítání z roku 1980: osoby ve věku 0 až 14 let 43,1% (ČSFR 24,3%), osoby nad 60 let 3,6% (ČSFR 15,7%).
 • Z toho vyplývají i velmi výrazné rozdíly v průměrném věku mezi Romy a celou populací. V roce 1980 byl průměrný věk u Romů - 21,7 let zatímco v celé ČSSR - 34,4 let.
 • Charakteristické je u Romů nižší zastoupení žen, což je typické pro rozvojové země. Romové-49,2%, ČSFR-51,3%.

Proces úmrtnosti
 • Chybí potřebná data, neboť evidence přirozené měny v ČR údaje odděleně za Romy neposkytuje.
 • Proces úmrtnosti lze tedy analyzovat pouze nepřímo, pomocí srovnávání věkových struktur získaných v letech 1970 a 1980.
 • Každé zlepšení úmrtnostních poměrů u takto progresivních populací vede k početnímu růstu.
 • Z analýzy sčítání 1970 a 1980 vyplývá trend poklesu úrovně plodnosti při zlepšování úmrtnostních poměrů

Proces porodnosti
 • Také pro analýzu procesu porodnosti jsou jediným zdrojem dat sčítání v letech 1970 a 1980.
 • Vysoká plodnost romských žen zpětně ovlivňuje věkovou strukturu Romů a má za následek vysoký počet osob v reprodukčním věku.
 • V roce 1980 připadalo na jednu Romku v průměru 3,26 živě narozených dětí ( ČSFR 1,86). Pokud budeme uvažovat pouze ženy s dětmi, byly odpovídající údaje 4,4 dětí na jednu romskou ženu ( ČSFR 2,35).
 • Minimální rozdíly v plodnosti žen podle rodinného stavu, což je dáno vyšší mimomanželskou plodností.
 • Charakteristické je vyšší zastoupení bezdětných žen po ukončení reprodukce. V roce 1980 to bylo  25% romských žen, zatímco v celé populaci ČSFR jen 20%.
 • Mezi lety 1970 a 1980 došlo v romské populaci ke snížení realizované plodnosti o 20,5% (ČSFR jen 0,5%) a to především ve vyšších věkových kategoriích.
 • Došlo ke snížení počtu žen s vyšším () počtem narozených dětí.   

4. Společenské charakteristiky

Rodinný stav
 • Vyhraněný typ rodiny a rodinných i příbuzenských vztahů.
 • Výrazná závislost na tradičním způsobu života.
 • Romové v podstatě od sebe nerozlišují rodinu základní, v níž se narodili, a svoji vlastní rodinu, kterou si založili. Což je způsobeno odlišnou strukturou a vícegeneračností romských rodin.
 • V současné době značná část mladých Romů zakládá již rodiny nukleární (osamostatněné)  po vzoru většinové populace.
 • Začíná se snižovat průměrný počet dětí v romské rodině.
 • V romské populaci je relativně více svobodných osob. Muži 65,5% (v ČSFR 43,7%) a ženy 60,5% (v ČSFR 35,4%).
 • Část Romů považuje právní manželství za formální a mnoho z nich žije ve svazku, který nazývají "život na víru", což vlastně představuje tzv. faktická manželství (nesezdaná soužití).

Vzdělanostní úroveň
 • Špatná znalost českého jazyka při nástupu do školy.
 • Malá adaptace na pravidelnou činnost spojenou se školní docházkou
 • Horší podmínky ke studiu v mnohadětných rodinách.
 • Výrazné podceňování úlohy vzdělání a kvalifikace.
 • Mezi lety 1970 a 1980 se vzdělanostní úroveň Romů zlepšila.

Ekonomická aktivita
 • Charakteristiky složení romské populace podle ekonomické aktivity výrazně ovlivňuje specifická věková struktura.
 • Mezi lety 1970 a 1980 vzrostl počet Romů zhruba o 31%, počet ekonomicky aktivních romských mužů však o 52% a žen dokonce o 130%
 • Na 100 mužů v produktivním věku bylo ekonomicky aktivních 87,7 (ČSFR 91,9), u žen byl tento poměr dokonce 54,9 (ČSFR 89)
 • Vyšší ekonomická aktivita pouze ve věkových kategoriích 15-19 a 20-24 u mužů a 15-19 u žen, což je způsobeno kratší přípravou na budoucí povolání.
 • Převážná část Romů (muži 88,2% a ženy 79,4%) pracuje v dělnických profesích.

Zdroj: Květa Kalibová, Praha 1991, Disertační práce
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum