demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187792

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Po roce 1989

Součástí změn společenských poměrů po roce 1989 byl zcela odlišný přístup k otázce lidských práv a k svobodě jednotlivce. Metody "sociálního inženýrství" používané minulým režimem se staly neúnosné a s naším směřováním do vyspělé západní Evropy zcela neslučitelné. Počínaje rokem 1990 lze jen stěží z nějakých zdrojů určit alespoň přibližný počet Romů v České republice. Výrazně se také zkomplikovalo pojmenovávání  této skupiny obyvatel, jelikož národnost je dnes vnímána subjektivním sebeurčením.

Je pravděpodobné, že většina institucí, jejíž podstatnou část klientely tvoří Romové, vede jejich evidenci. Především se jedná o odbory státních a sociálních dávek, Českou správu sociálního zabezpečení, pracovní úřady, policii, a v neposlední řadě školy v oblastech s vyšší koncentrací Romů. Na základě takto sesbíraných dat lze efektivněji připravit dlouhodobou koncepci rozvoje. Taková koncepce je nepostradatelná a na jejím základě je možné otevírat např. přípravné ročníky při základních a zvláštních školách. Tyto jsou samozřejmě otevřené všem, ale navštěvují je v naprosté většině právě Romové. Tato data je ale možné použít pouze v případě nějakých lokálních výzkumů, jelikož není možné takto sbíraná data centrálně evidovat.

I zde existuje jistá sociální vrstva Romů, kteří žádnou takovouto institucí  evidováni být nemohou. Jestliže nepobírají žádné sociální ani státní dávky, nepřišli nikdy do konfliktu se zákonem a nežijí v "ghettu", pak samozřejmě nejsou nikde takto nelegálně evidováni. Počet příslušníků takové skupiny je významně regionálně a podle velikosti obce diferencován.

Příkladem může být dříve Jihomoravský kraj, kde je pravděpodobně počet příslušníků  této sociální skupiny vyšší než ve většině jiných regionů. Jedním z důvodů může být tradice osídlení tamního území Romy, kteří zde byli usedlí již za první republiky a nebýt genocidy za druhé světové války,  mohla být tamní komunita ukázkovým příkladem úspěšné integrace. I dnes je odlišnost tohoto regionu patrná na počtu vysokoškolsky vzdělaných Romů, např. rodina Holomků aj.  


Romové a SLDB v roce 1991      

Sčítání lidu domů a bytů v roce 1991 bylo postaveno na jiných metodických základech než sčítání minulá (1970,1980). Pokud jde o evidenci Romů, respektive romské národnosti, tak ji nejvíce ovlivnily následující změny:
  • Pojetí národnosti - národnost byla nově definována na základě sebeurčení, které je nezpochybnitelné. V dřívějších letech měli pak sčítací komisaři za úkol označit sčítací arch písmenem A, pokud se domnívají, že sčítané osoby vykazují vnější znaky příslušnosti k romskému etniku. Zde sice mohlo také docházet k jistým zkreslením, ale pravděpodobně nepříliš významným. V roce 1991 byla ale tato praxe zamítnuta.
  • Rodný jazyk -  rodný jazyk by mohl být jedním z ukazatelů, ale naprostá většina dnešní mladé romské generace doma používá češtinu, které je možné přiznat pouze jistou formu etnolektu. Ale i většina dnešní střední generace Romů uváděla jako rodný jazyk češtinu nebo slovenštinu, ne však  romštinu. 

Výsledkem nové metodiky jsou značně nereprezentativní údaje o počtech Romů. K romské národnosti se v roce 1991 přihlásilo 32 903 osob, dalších 7 664 osob uvedlo jinou národnost než romskou, ale zároveň romský jazyk jako jazyk mateřský. Celkem tedy 40 567 osob uvedlo romskou národnost, nebo romštinu, jako mateřský jazyk. To vzhledem k údajům o početním stavu Romů u nás z roku 1989 jsou na první pohled zcela jistě údaje nesrovnatelné. Při bližší analýze však můžeme objevit mnohé zákonitosti, které nejsou hned patrné.

Pro regionální srovnání počtu Romů můžeme použít údaje Sčítání lidu domů a bytů z roku 1991 a Evidence národních výborů za rok 1989. Zjistíme, že se k romské národnosti v roce 1991 v jednotlivých krajích přiznal relativně stejný podíl z celkového počtu Romů, žijících v ČR, jako byl zjištěn v roce 1989 (viz. tab.1) V grafu 2 jsou patrné tři významnější odchylky, a to v Jihočeském, Severočeském Jihomoravském kraji.

Tab. 1: Srovnání počtů Romů podle SLDB a Evidence NV z roku 1989

Severočeský kraj se vyznačuje vysokým procentem městského obyvatelstva, Romové zde byli umisťováni do uvolněných lokalit, aglomerací po sudetských Němcích. Jednotlivé  komunity zde žijí ve větší anonymitě a ve stavu hluboké dezintegrace. Celkové národní sebeuvědomění je nižší než v jiných regionech. A naopak výskyt sociopatologických jevů je vyšší.

Graf 1: Srovnání absolutního počtů Romů podle SLDB a Evidence NV z roku 1989


Opačným případem jsou druhé dva kraje, tedy Jihočeský a Jihomoravský. Nižší míra urbanizace, větší rozptýlení aj., to vše pozitivně ovlivňuje situaci tamních Romů. Speciálním případem pak je okres a hlavně město Český Krumlov, zde je soužití poměrně početné romské menšiny dáváno často za vzor, jak by naše společnost měla v budoucnu fungovat.

Graf 2: Srovnání relativního rozložení  Romů v krajích podle SLDB a Evidence NV z roku 1989

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum