demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187791

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
25.03.2007 VÝROČÍ: 2 roky existence portálu Demografie.info

Vážení čtenáři, od oficiálního spuštění portálu Demografie.info (1.4.2005) za pár dní uplynou právě dva roky, a tak přinášíme malé ohlédnutí za tím, co se nám podařilo z původních představ naplnit a kde se nám naopak původní očekávání naplnit nepodařilo. V článku také naleznete informace o dalších aktivitách, na kterých se podílejí členové redakčního týmu.

1. Návštěvnost
V současné době je stav celkového počítadla těsně pod hranicí 100.000 návštěv (cca 94.000), což představuje úspěch, ve který jsme na počátku ani nedoufali. Jsou samozřejmě portály, kde je takovéto návštěvnosti dosaženo za jeden měsíc nebo i dříve. Naše aktivita je však od počátku čistě dobrovolná a realizována pouze na vlastní náklady (doposud nebyla činnost portálu dotována žádným externím finančním zdrojem). Především se ale jedná o velmi úzce zaměřený portál se snahou o popularizaci oboru a představení jej v širších společenských souvislostech.

Díky odpovědnému a obětavému přístupu hlavní editorky portálu, Šárky Daňkové, představují texty na portále uveřejněné relativně konzistentní celek a zároveň díky jejich kvalitě si získal portál důvěru u odborné veřejnosti. V současné době tak úzce spolupracujeme mimo jiné s Katedrou demografie a geodemografie na Přírodovědecké fakultě UK, s Českou demografickou společností, s redakcí časopisu Demografie a s mnoha dalšími odborníky.

V Grafu 1 je patrný vývoj počtu unikátních návštěv v jednotlivých měsících od spuštění (1.4.2005). Na první pohled je patrná stoupající tendence s pravidelnými výkyvy. Nejvýznamnější výkyv představují letní prázdniny. Jelikož velká část našich pravidelných čtenářů jsou právě studenti, konec letního semestru je doprovázen výrazným propadem návštěvnosti, neboť většina studentů odjíždí pryč, popřípadě si přivydělávají brigádami a zájem o obor odkládají na další školní rok (říjen).  

Graf 1: Vývoj návštěvnosti unikátních přístupů (sessions) od vzniku portálu


Samotná návštěvnost úzce souvisí s umísťováním ve vyhledávačích. Tato souvislost je cyklická čím více návštěv, tím je portál vyhledávači vnímán jako více relevantní zdroj a lépe se umístí v pořadí odkazů, čím lépe se umístí ve vyhledávači, tím zákonitě roste počet návštěv. V Tabulce 1 je seznam pojmů, které úzce souvisejí s oborem demografie. K 1.4.2006 a k 1.4.2007 jsme uskutečnili opakující se měření a vy tak můžete posoudit, k jakým změnám došlo. K této demostraci jsme si vybrali nejnavštěvovanější a nejúspějšnější vyhledávač Google.com. Jeho předností je velice sofistikovaný systém na detekci relevantních odkazů, který lze jen velice obtížně zmanipulovat. Mezi hlavní kritéria Google řadí: návštěvnost webu, trvalost a síť relevantních odkazů na samotný web.

Na první pohled je patrné, že v současné době je již portál Demografie.info vnímán Googlem jako vysoce relevantní zdroj informací. Je třeba říci, že k tomuto stavu, kdy téměř na všechny pojmy spojené s demografií je odkaz na portál na prvním místě, přispělo odkazování na Demografii.info ze stránek Českého statistické úřadu. Zajímavý je také výsledek vyhledávání pojmu migrace. Zatímco před rokem jsme se umístili přibližně na padesátém místě, v současné době jsme již na 3. místě. Přitom samotnou migrací se zabýváme spíše okrajově na rozdíl od mnoha portálů zaměřených výhradně na migraci.

Tab1: Pořadí našeho portálu ve vyhledávači Google.com na dané termíny.


2. Naši čtenáři
Od spuštění portálu uveřejňujeme různé ankety, kterými se většinou snažíme zjistit informace o tom, kdo jsou naši čtenáři a jaké jsou jejich potřeby, abychom mohli lépe a strategičtěji přizpůsobovat obsah portálu právě vám. V Grafu 2 je načrtnuta přibližná věková struktura návštěvníků portálu, respektive těch návštěvníků, kteří v anketě hlasovali, ale vzhledem k vysokému počtu hlasujících (6933), lze se domnívat, že tato struktura víceméně odpovídá skutečnosti.   

Graf 2: Věková struktura návštěvníků portálu (dle ankety)

Poznámka: Data yvcházejí z odpovědí 6933 návštěvníků portálu na anketní otázku
    
V Grafu 3 a 4 jsou znázorněny výsledky z anket, ve kterých jsme se zaměřili na vztah čtenářů k obsahu našeho portálu. Podíl čtenářů, kteří využívají informací pro potřeby studia koresponduje s podílem věkové kategorie 15-29 v Grafu 1. Z Grafu 4 je možné pozorovat relativní vyváženost obsahu a forem, které vám na portále nabízíme.    

Graf 3, 4: Na dané otázky odpovídalo 2677, respektive 1451 čtenářů


3. Návazné aktivity
Během roku 2006 začal redakční tým realizovat různé projekty zaměřené na výzkumnou či analytickou činnost.  Díky dobré pověsti, získané vydáváním portálu, se na nás začaly obracet různé organizace s nabídkou spolupráce. Mezi takové organizace patří Ministerstvo vnitra ČR, Člověk v tísni o.p.s., La Strada o.p.s., různé regionální organizace (např. Mikroregion Hranicko), popřípadě představitelé samospráv (např. Praha 13, Plzeňský kraj, atd.). V roce 2006 tak byly zrealizovány, popřípadě byla započata realizace následujících projektů:

a) Evaluace Programu na ochranu obětí obchodování s lidmi – MVČR (1-3 2006)
Předmětem evaluačního výzkumu byl modelový program, který realizuje MVČR ve spolupráci s NNO a dalšími institucemi od roku 2003 na podporu a ochranu obětí obchodování z důvodu sexuálního vykořisťování a nucené práce.
 
b) Vybraná města v sociodemografické perspektivě – Člověk v tísni o.p.s. (3-9 2006)  
Analýzy byly součástí strategické přípravy implementace nové služby pracovního poradenství do vybraných měst (Sokolov, Chomutov, Ústí nad Labem, Liberec, Kladno a Plzeň).

c) Prostituční faktory v ústavní výchově – La Strada o.p.s. (7 2006 – 3 2008)
Cílem výzkumu je detekování klíčových faktorů, které ovlivňují budoucí prostituční chování dětí v ústavní výchově. Součástí výzkumu je kvantitativní analýza v kombinaci s terénním výzkumem na území Česka  a Slovenska.

d) Definování výzkumných záměrů na téma nucená práce – La Strada o.p.s. (10 2006 – 9 2007)
Jedná se o první fázi realizace výzkumného záměru zaměřeného na problematiku pracovní migrace v kontextu nucené práce. Součástí přípravné fáze je strategické plánování zaměřené na definování výzkumných potřeb v kontextu s již existujícími výzkumy. Strategický plán vytváří pracovní skupina složena z lidí, kteří se danou problematikou zabývají z různých úhlů pohledu (aplikovaný výzkum, teoretický výzkum, analýza, praxe, atd.).  

4. Shrnutí
V roce 2006 jsme se při práci na portále zaměřili na stabilizaci a udržitelnost uveřejňovaných textů, čehož důsledkem bylo i snížení periody uveřejňovaných textů z týdenní na čtrnáctidenní periodu. Tento krok jsme dlouho odkládali, ale situace byla již neudržitelná. Tato změna nás mrzí a vám čtenářům se za ni velice omlouváme. Vývoj nových sekcí v roce 2006 spíše stagnoval především z finančních a časových důvodů. Od počátku roku 2007 jsme již ale rozšířili nabídku stabilních sekcí o podrobné zmapování české a zahraniční literatury a časopisů s demografickou tématikou a tématikou demografii příbuznou. Další nové podsekce naleznete v sekci Odkazy, kde podrobně zmapováváme české a zahraniční odkazy na demografické a demografii příbuzné weby. V současné době dokončujeme nový demografický slovník, který vám přinese významné rozšíření oproti stávajícímu stavu.

V Tabulce 2 je srovnání počtu různých textů uveřejňovaných na našem portále. V posledním sloupci je zobrazen index růstu tvořený podílem současného stavu ku stavu před rokem. Celkový nižší nárůst ve výši 1,6 je ovlivněn snížením periodicity.  

Tab2: Celkové počty textů dle kategorií k 1. a ke 2. výročí.

*Před volbami jsme uskutečníli 5 rozhovorů se zástupci demokratických stran.

V průběhu třetího roku existence portálu Demografie.info se budeme snažit přinášet vám zajímavé informace a články na demografická témata. Zároveň se budeme snažit představovat vám tento zajímavý obor v co nejširších společenských souvislostech. V případě, že se nám podaří získat nějakou finanční dotaci, pokusíme se postupně rozšířit působnost portálu více na evropský kontext prostřednictvím rozšíření portálu o anglickou verzi.

Především však děkujeme vám, čtenářům, že nám zachováváte i nadále přízeň a v případě jakýchkoli dotazů či námětů na zlepšení  nám prosím napište na hule@demografie.info.


Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum