demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188244

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
9.09.2007 ANALÝZA: Romové ve zvláštních školách

Téma zvláštních škol v kontextu romské problematiky je i po formálním zániku těchto škol, resp. jejich reformě stále více aktuální. Česká republika je kritizována českými i mezinárodními institucemi za segregaci Romů ve vzdělávání. Kolik romských dětí navštěvuje tato zařízení? Nedochází v této oblasti k záměrné dezinformaci veřejnosti? 

Fakta a mýty o zvláštní škole
Podle nového školského zákona1  se školy vzdělávající žáky s mentálním postižením (tzv. zvláštní školy) staly od  1. ledna 2005 školami základními. Nástupnickou organizací zvláštní školy se stala základní škola praktická se vzdělávacím programem zvláštní popřípadě pomocné školy. Naplnění této legislativní normy má v mnoha případech zpoždění. Tam, kde již ke změně došlo, je otázka, do jaké míry jde o změnu formální nebo se jedná o komplexní změnu v přístupu ke vzdělávání a zda možnosti absolventů těchto škol se významně zlepší při postupu na střední stupeň vzdělávání. Rozhodně je však tato norma dobrým posunem, i když její reálné naplnění bude zřejmě ještě mnoho let trvat. Analýza vychází z údajů za období před touto legislativní změnou. Důvodem je skutečnost, že do 1.1.2005 byla situace transparentní, tedy všichni žáci, kterým se dostávalo fakticky zvláštního vzdělávání byli i ve výkazech MŠMT evidováni jako žáci zvláštní školy. Od 1.1.2005 se tato situace změnila, některé zvláštní školy se staly základními školami, i když faktický obsah výuky nebyl ve významné míře změněn a některé školy se staly školami základními praktickými. Za současné situace tedy nelze pro potřeby analýzy jasně odlišit školy a žáky se speciálním vzděláváním.

Jaká tedy byla situace v oblasti zvláštního vzdělávání před prvním lednem 2005 z pohledu romských žáků?

V mnoha novinových článcích, ve vystoupeních aktivistů zaznívaly odhady, kolik romských žáků navštěvuje zvláštní školy, popřípadě jaký podíl ze všech školou povinných Romů je zařazen právě do zvláštních škol. Zajímavá shoda nastala u odhadu ve výši přibližně  75% podílu Romů, kteří navštěvují zvláštní školu, např.: „Situace v celé republice byla ještě horší, tři čtvrtiny romských dětí chodily do zvláštních škol“ (Bártová, 2006). Podobně jako: „V současné době je až 75 procent romských dětí přeřazováno či přímo umisťováno do zvláštních škol. Důvodem nebývá pouze jejich romská národnost. Je to také kvůli jazykovému handicapu, odlišné dynamice jejich vývoje nebo jiné hierarchii hodnot, upřesnil Veselý “ (Frydecká, 2006).  Existuje mnoho obdobných příkladů. Z jakých dat tyto odhady vycházejí?

Odhadnout skutečný počet Romů žijících na území Česka je nesnadný úkol. Neexistuje „správné“ řešení především díky kontinuálně probíhající imigraci Romů ze Slovenska.  Musíme se tak spokojit se širokými intervaly těchto odhadů. Zatímco odhad absolutního počtu je tedy komplikovaný, práci s věkovou strukturou nám umožňují výsledky ze sčítání lidu domů a bytů z let 1970, 1980, 1991 a 2001. Ačkoli se v letech 1991 a 2001 na základě sebeidentifikace k romské národnosti přihlásilo jen nepatrné množství lidí (32 903, resp. 11 746 osob), rozložení podle regionů a věkové struktury se překvapivě shoduje s výsledky ze sčítání v roce 1980 (regionální distribuce a vývoj věkové struktury) a především s daty ze soupisů národních výborů (regionální distribuce), které máme naposledy k dispozici k roku 1989. Tato skutečnost nám umožňuje pracovat s věkovou strukturou romské populace a odhadovat např. podíl, který tvoří školou povinné děti. Jedná se samozřejmě o hrubé odhady, ale vzhledem k tomu, že celkový počet je hrubým odhadem, je tento postup přípustný.   

Graf 1: Vývoj věkové struktury romské populace podle SLDB
  
Pramen: Kalibová, 1991
ČSÚ, SLDB 2001

K odhadu podílu Romů, kteří navštěvují a před lednem 2005 navštěvovali zvláštní školu, potřebujeme znát počet Romů, kteří v daném školním roce skutečně navštěvovali nějakou zvláštní školu a celkový počet Romů v dané věkové kategorii (přibližně 6-15 let). Jelikož nemáme k dispozici statistiky žáků zvláštních škol podle etnické příslušnosti, můžeme předpokládat, že naprostá většina žáků v těchto školách jsou Romové. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že všichni žáci zvláštních škol, kteří byli do tohoto specifického typu školy zařazeni z důvodů mentálního postižení (zcela dominantní důvod, asi z 90 %) a z důvodu vývojové poruchy učení a chování, jsou Romové. Při podrobnější analýze2  věkové struktury romské subpopulace získáme podíl školou povinných (přibližně 6-15 let) příslušníků této subpopulace. Tento podíl činí přibližně 22 %. V grafu 2 jsou patrné počty žáků navštěvujících zvláštní školu v daných letech - konkrétně ve školním roce 2003/04 navštěvovalo tento typ škol 24164 dětí. 

Tabulka 1: Teoretický vývoj podílu žáků ve zvláštní škole mezi romskými dětmi ve věku 6-15 let v závislosti na odhadu počtu romské subpopulace v  Česku


Pro výpočet odhadu podílu Romů, kteří navštěvují nějakou zvláštní školu, budeme vycházet z odhadu celkového počtu Romů na území Česka z projekce Květy Kalibové, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Podle této projekce by mělo u nás k roku 2005 žít přibližně 250 tisíc Romů. Z toho 22 % představuje asi 55 tisíc osob. Ve školním roce 2003/04 tedy žilo v Česku velmi přibližně 55 tisíc Romů navštěvujících základní nebo zvláštní školu. Zároveň v tomto roce zvláštní školu navštěvovalo celkem 24 164 dětí, což představuje  přibližně 44 %. Kdybychom se přitom drželi odhadů romských aktivistů, kteří celkový počet Romů v ČR odhadují přibližně na 350 tisíc, tvořil by tento podíl Romů navštěvujících zvláštní školu z celkového počtu školou povinných Romů „jen“ asi 30 %.  A přitom právě tito aktivisté podobně jako někteří novináři uvádějí výše popsané odhady (75 %) podílu Romů umisťovaných do zvláštních škol.

Graf 2 : Absolutní počty žáků ve zvláštních školách a podíl těchto žáků ku celkovému počtu žáků v %
  
Pramen: Český statistický úřad
Školy a školská zařízení za školní rok 2004-2005-Kód: 3301-05
Školy a školská zařízení za školní rok 2003 a 2004-Kód: 3301-04
Školy a školská zařízení za školní rok 2002 a 2003-Kód: 3301-03
Školy a školská zařízení za školní rok 2001 a 2002-Kód: 3301-02

Závěr
Z výše popsané úvahy je tedy patrné, že kolem zvláštních škol se vytvářejí různé mýty a jedním z nich je právě nadsazování odhadů počtu dětí, kterých se tento problém přímo dotýká. V tomto případě se jedná  pravděpodobně o téměř dvojnásobný odhad. Paradoxem je, že většina těch, kteří uvádějí obdobná čísla, zároveň deklarují, že na území Česka žije přibližně 300-350 tisíc Romů, což by za uvážení reálného počtu dětí ve zvláštních školách a předpokladu, že všechny tyto děti jsou Romové představovalo méně než polovinu uváděného podílu (30% oproti 75%). Takové nadhodnocování často vede pouze ke skandalizaci a lidem spoluzodpovědným za současný stav tato nepřesnost umožňuje bagatelizaci celé problematiky. A přitom i kdyby se situace týkala „pouze“ 40 % dětí nebo i 30%, jedná se o problém, který vyžaduje neodkladné koncepční řešení, na kterém by participovalo co největší množství zaangažovaných institucí. 


Poznámky:
1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3,5 až 7, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou ustanovení § 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2007.
2 Analýza vychází z věkové struktury v roce 1980, 1991 a 2001, podíl věkové kategorie 6-15 byl odhadnut na základě trendu vývoje pro rok 2003. Hodnota tohoto podílu činila přibližně 21,83%.
 
Literatura:
Kalibová, K. Demografické charakteristiky romské populace v Československu. Kandidátská disertační práce.1991. Praha: PřF UK, 156 s.
Hůle, D. - Steiner, J. - Lábusová, A. - Bolf, Š. 2004. Monitoring efektivity přípravných ročníků. Praha: FHS UK.
Analýza sociálně ekonomické situace romské populace v ČR. 2003. Praha: Socioklub,.
Víšek, P. - Frištenská, H. O Romech - na co jste se chtěli zeptat. 2002. Praha.
Zpráva o stavu romských komunit v ČR. 2005. Praha: Úřad vlády.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Bártová, E. Romové a zvláštní školy: Co Štrasburk? [on-line]. Poslední revize 7. 2. 2006.
Frydecká, L. Romové: Naše děti jsou ve školách diskriminovány. [on-line]. Poslední revize 4. 10. 2006.

Text byl publikován jako součást analýzy zaměřené na dopady komunitního vzdělávání na Romy v časopise Demografie (1/2007)

Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum