demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187765

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
6.02.2008 RECENZE: Děti na psí knížku?

Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR“ je titul nové knihy pojednávající o svobodných matkách v České republice. Autorky a autoři knihy využili nejen základní demografické statistiky, ale zpracovali také ojedinělá data ze speciálního šetření, obsahující informace o neprovdaných matkách nedostupné z běžných statistik či sociologických výzkumů.

Přinášíme vám recenzi na tuto knihu, vydanou Sociologickým ústavem AV ČR. V souvislosti se vzrůstajícím podílem dětí narozených mimo manželství v České republice je v poslední době v kvantitativně i kvalitativně založených studiích stále častěji diskutováno téma mimomanželské plodnosti. Zatímco před rokem 1990 se přes 90 % dětí rodilo v manželství a mimomanželská plodnost byla na nízké úrovni, dnes se mimo manželský svazek rodičů rodí již třetina všech dětí (mezi dětmi prvního pořadí je tento podíl ještě vyšší – mimo manželství se v roce 2006 narodilo 41,6 % prvních dětí). Zároveň se mimomanželská plodnost přesunula z velmi mladého věku matek do podstatně širšího věkového rozpětí 18-35 let.

Rostoucí počet i podíl dětí narozených mimo manželství je jedním z rysů změn v rodinném a reprodukčním chování, ke kterým dochází v ČR od začátku 90. let (dalšími trendy v rodinném chování je například výrazný pokles úrovně plodnosti a intenzity sňatečnosti a odkládání rození dětí i uzavírání sňatku do vyššího věku). Tyto změny jsou často vysvětlovány a zasazovány do kontextu tzv. druhého demografického přechodu, který je souhrnným označením změn v demografickém chování započatých v 70. letech 20. století v západoevropských a severských zemích. Kniha však dokládá, že zvyšující se mimomanželská plodnost v ČR není součástí modernizace české společnosti a typickou neprovdanou matkou není žena úspěšná, vzdělaná a emancipovaná. Slovy autorů: „typickou českou neprovdanou matkou je naopak žena se základním vzděláním z ekonomicky slabého regionu“.


V obecných postojích jsou vysokoškoláci sice liberálnější než lidé s nízkým vzděláním, z hlediska osobních preferencí a reálného chování však patří k nejkonzervativnější skupině a děti mimo manželství rodí v porovnání s ostatními vzdělanostními skupinami nejméně často - ze všech prvních dětí je u vysokoškolaček nemanželsky narozených 21 % oproti 80 % u žen se základním vzděláním. Naopak u vysokoškolaček je 60 % prvních dětí nejen narozeno, ale i počato v manželství (ve srovnání s pouhými 6 % prvních dětí žen se základním vzděláním).

Kniha přechází od popisu obecných souvislostí demografického vývoje a mimomanželské plodnosti v České republice k akcentování hodnot, motivů a rozhodovacích procesů ovlivňujících výsledný rodinný/partnerský status ženy při porodu a také následnou rodinnou dráhu neprovdaných matek. Velká pozornost je věnována motivaci samoživitelek i matek nepřiznávajících soužití s partnerem a pragmatickým finančním motivům pro porod dítěte mimo manželství. Na makro úrovni je v dané problematice studována otázka vhodnosti nastavení sociálního systému a také postavení samoživitelek a jejich rodin na trhu práce. Ve studii nechybí, vedle zkoumání příjmů, ani otázka rozdílné struktury spotřebních výdajů odvislých od různých typů rodin (úplných a neúplných).

Řada kapitol se opírá o datový soubor specializovaného výběrového šetření matek Sociální a ekonomické podmínky mateřství. Kniha tak rozšiřuje doposud publikované poznatky vycházející z dat statistiky obyvatelstva, které sice obsahují řadu cenných informací, nic však nevypovídají o motivacích a preferencích aktérů žijících z určitých důvodů v různých rodinných uspořádáních. Nespornou výhodou je větší šance zachytit rodinný stav de facto včetně různých forem reálného partnerského uspořádání, především je zde také možnost postihnout motivace a preference jednotlivých skupin žen. V závěru je alespoň v hlavních rysech nastíněna také otázka otcovské péče ženatých a nesezdaných mužů. V případě, že žena nežije s otcem svých dětí v domácnosti, je věnována pozornost frekvenci styků dítěte se svým otcem a také finanční podpoře dětí ze strany otců.


Kniha přináší řadu poznatků, které by neměly být v žádném případě opomíjeny, neboť mimomanželská plodnost není jevem marginálním a výrazně ovlivňuje podobu současných českých rodin:

  • Mimomanželská plodnost je soustředěná především ve skupině mladých žen s nízkým vzděláním a v ekonomicky slabších regionech. Výše vzdělání krom toho ovlivňuje také předmanželské koncepce i to, zda matka uvede otce dítěte v rodném listě.
  • Svobodné matky z hlediska důvodů, které je vedly k porodu dítěte mimo manželský svazek, netvoří homogenní skupinu. Je možné vysledovat tři hlavní důvody tohoto jednání: neochotu partnera uzavřít manželství, liberální hodnoty a pragmatické (většinou finanční) motivy. Nejistota ohledně budoucnosti partnerského vztahu a nesouhlas partnera se sňatkem jsou nejvýznamnějšími důvody pro ženy s nízkým vzděláním. Neprovdané matky s vyšším vzděláním pak kladou důraz spíše na snahu udržet si vlastní nezávislost a v manželství, i když tuto instituci úplně neodmítají, spatřují zbytečnou formalitu. Pouze část neprovdaných matek tedy zcela odmítá manželství a poukazuje na výhody statusu svobodné ženy. Většina neprovdaných matek naopak považuje za ideál manželství po předchozím nesezdaném soužití na zkoušku a dlouhodobou kohabitaci preferuje pouze pětina těchto žen.
  • Určité sociální skupiny profitují ze stávajícího nastavení systému sociálních dávek a vyplatí se jim neuzavřít manželství a předstírat, že matka žije sama (výhodnost účelového nesezdaného soužití se vyplatí především v chudších rodinách a tam, kde jeden z partnerů nepracuje). Zároveň se však, zvláště v nízkých sociálních vrstvách, stále častěji objevují rodiny osamělých žen. Příliš se tedy nepotvrzuje, že by manželství bylo nahrazováno nesezdaným soužitím a děti narozené svobodným matkám tak jako tak vyrůstaly v úplné rodině. Podíl osamělých matek totiž stabilně stoupá, nejmarkantnější je tento jev opět u žen s nízkým vzděláním (v letech 2003-2006 porodila dítě nejen mimo manželství, ale též bez partnera, se kterým by žila, více než polovina matek se základním vzděláním. Pokud se naopak dítě narodilo neprovdané vysokoškolačce, většinou se nejednalo o osamělou matku, nýbrž o ženu žijící s partnerem v kohabitaci).
  • Neprovdané matky jsou vystaveny vyššímu riziku nezaměstnanosti než vdané ženy a jsou častěji závislé na pomoci od státu. Sociální a daňový systém však dostatečně nemotivuje pracovat za nízkou mzdu, u nízko vzdělaných skupin samoživitelek tedy dochází k dlouhým obdobím ekonomické neaktivity. Mnoho dětí narozených mimo manželství tedy vyrůstá v nepříznivých sociálních podmínkách, neboť materiální deprivací jsou nejvíce ohroženy právě rodiny nezaměstnaných a samoživitelů/samoživitelek.

Dana Hamplová (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman. 2007.
Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický śtav AV ČR

Obsah

Úvod (Dana Hamplová)
1. Kde a co se můžeme dozvědět o manželské a nemanželské plodnosti (Dana Hamplová)
2. Nemanželská plodnost – demografický přehled (Kryštof Zeman)
3. Postoje k manželství, nesezdanému soužití a rodičovství mimo manželství (Jana Chaloupková, Eva Soukupová)
4. Děti bez partnera nebo na psí knížku? (Dana Hamplová)
5. Vdát se nebo ne? Motivace vdaných a neprovdaných matek (Jana Chaloupková)
6. Neprovdané matky v sociálním systému (Eva Soukupová)
7. Rodiny na trhu práce (Eva Soukupová)
8. Hospodaření úplných a neúplných rodin (Petr Sunega)
9. A kde jsou otcové? (Dana Hamplová)
Závěr (Dana Hamplová)
O autorech


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum