demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187792

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
23.08.2009 OSOBNOST: Doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.

Dne 18.8.2009 náhle zemřel Felix Koschin, výrazná osobnost současné české demografie, vedoucí katedry demografie a pedagog na Vysoké škole ekonomické v Praze, autor řady odborných demografických textů a popularizátor demografie. Následujícím textem chceme připomenout jeho život a dílo a vzdát tak hold jeho památce.


Felix Koschin se narodil 15. února 1946. V roce 1969 promoval na Univerzitě Karlově v oboru matematická statistika. V roce 1981 získal tamtéž titul RNDr. v oboru pravděpodobnost a matematická statistika. Ve své práci na demografickém poli nezapřel svůj původní obor. Habilitoval se v roce 1994 na Vysoké škole ekonomické v oboru demografie.

S Vysokou školou ekonomickou v Praze byla svázána celá jeho profesní dráha. Nastoupil hned po promoci na katedru statistiky, kde působil – kromě čtyřleté přestávky v letech 1979-1983 – až do roku 1990. Poté byl u zrodu nové katedry demografie na VŠE, kde zastával funkci zástupce vedoucího katedry (prof. Vladimír Roubíček). Od roku 1995 až do své smrti Felix Koschin působil na pozici vedoucího katedry demografie na VŠE v Praze.

Felix Koschin byl zaníceným pedagogem. Již od počátku svého působení na VŠE přednášel studentům. Zejména se jednalo o základní kurzy statistiky a demografie na všech typech studia VŠE – např.: Demografie pro národohospodáře, Aktuárská demografie, Vícestavová demografie, Demografické modely a Ekonomická demografie. Přednášky zpestřoval svým osobitým humorem, na své posluchače však byl náročný. Mezi studenty byl obávaným, ale pro své znalosti oceňovaným pedagogem. Na Vysoké škole ekonomické též publikoval několik učebních textů.

Svou erudici uplatňoval také jako člen v odborných organizacích: v České demografické společnosti (byl jejím místopředsedou), v Jednotě českých matematiků a fyziků, v České statistické společnosti, v České společnosti aktuárů. Působil také v Redakční radě časopisu Demografie, byl členem Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.
V zahraničí byl členem Slovenské štatistické a demografické společnosti a EAPS (European Association for Population Studies).

Vysoká škola ekonomická v něm ztratila nejen známého odborníka, zkušeného pedagoga, ale také zdatného funkcionáře. V únoru 2006 byl jmenován rektorem VŠE v Praze do funkce prorektora pro studijní a pedagogickou činnost. Ve funkci prorektora se výrazně zasloužil o to, že VŠE v Praze získala jako první vysoká škola v České republice pro roky 2009-2013 certifikáty Evropské komise ECTS Label a DS Label.

Felix Koschin je autorem a spoluautorem tří monografií, členem autorského kolektivu čtyř encyklopedií, publikoval přibližně 100 článků a příspěvků na národních i mezinárodních konferencích, desítky vysokoškolských učebních textů, řadu výzkumných studií, odborných překladů, recenzí a odborných posudků.

Ve svých pracích se asi nejčastěji věnoval analýze úmrtnosti. Nebyl však z těch demografů, kteří ulpí ve svém bádání na jednom z demografických procesů. Naopak tematický rozsah jeho prací byl velmi pestrý, často demografii přesahující. Jednou z mnoha oblastí jeho zájmu bylo vzdělávání. Od roku 1994 působil jako externí expert Ústavu pro informace ve vzdělávání. Byl také zástupcem ČR v projektu INES organizovaném OECD. Mimo to spolupracoval s ČSÚ na projektech týkajících se statistiky vzdělávání.

Jeho přístup k problematice byl často originální, někdy až provokativní a stimulující diskusi. Názvy jako: Je druhý demografický přechod užitečný pojem? ; Naše populace stárne – uživíme se?; Jsme v pubertě nebo v přechodu? jsou toho dokladem. Jeho myšlenková linie a argumentace však byla vždy jasná a konzistentní. Přispíval také k popularizaci demografických témat. Publikoval v denním tisku, byl také často zván do televizních debat k aktuálním populačním otázkám.

Na docenta Felixe Koschina budou jeho kolegové vzpomínat nejen jako na předního českého demografa, ale také jako na nadšeného turistu. Pověstné byly konference s účastí Felixe Koschina, kdy byly účastníci „donuceni“ ve volném čase zdolávat nejbližší i vzdálenější horské vrcholy.

Především to byl přátelský a bezprostřední člověk, který bude řadě lidí chybět.
Čest jeho památce!
Publikace Doc. Felixe Koschina:
MCGAW, Barry. Analýza vzdělávací politiky [CD-ROM]. Přel. Koschin, Felix. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006. 137 s. Přel. z: Education Policy Analyse. Paris : OECD, 2004. ISBN 978-80-211-0525-6.

KOSCHIN, Felix. Mortality in Oldest Old Ages and Old-age Security System. Poprad 29.08.2007 – 01.09.2007. In: Amse 2007 [CD-ROM]. Banská Bystrica : Občianske združenie Financ, 2007, s. 120–124. ISBN 978-80-969535-7-8.

KOSCHIN, Felix. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050. Praha : Oeconomica, 2007. 105 s. (Další autoři: FIALA, Tomáš, FISCHER, Jakub, FOŘTLOVÁ, Soňa, HLAVÍNOVÁ, Hana, HULÍK, Vladimír, KAČEROVÁ, Eva, LANGHAMROVÁ, Jitka, MAZOUCH, Petr, PIKÁLKOVÁ, Simona, ŠŤASTNOVÁ, Pavlína).

KOSCHIN, Felix. How to forecast fertility? New York 14.11.2005 – 16.11.2005. In: Society of Actuaries'05 Annual Meeting & Exhibit. [online] New York : SOA, 2005, s. 1–11.
URL:http://handouts.soa.org/conted/cearchive/newyork05/065bk.pdf.

KOSCHIN, Felix. Základní demografické trendy v České republice a v Evropě. Praha 25.10.2006 – 26.10.2006. In: BEST. [online] Berlín : European Academy of the Urban Environment, 2006, s. 1–21.
URL: http://www.eaue.de/best/best-Prag-Koschin.pdf.

KOSCHIN, Felix, KÁRNÍK, Igor, MAREK, Luboš, PRŮŠA, Milan, ŘEZANKOVÁ, Hana, SVOBODA, Libor, VRABEC, Michal. Statgraphics aneb statistika pro každého. 1.vyd. Praha : Grada, 1992. 360 s.

KOSCHIN, Felix. Je druhý demografický přechod užitečný pojem? Demografie, 2005, roč. 47, č. 2, s. 124–126. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix. Naše populace stárne – uživíme se? Demografie, 2005, roč. 47, č. 4, s. 245–250. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix. Czech, Slovak and Austrian fertility – similarity or difference? Zpráva k projektu Austrian Science and Research Liaison Office Brno-6-2005. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, 2005. 11 s.

KOSCHIN, Felix (ed.). Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic and Slovakia: Towards a convergence? Praha.2005. Praha : Oeconomica, 2005. 82 s. ISBN 80-245-0990-3.

KOSCHIN, Felix. Kapitoly z ekonomické demografie. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 52 s. ISBN 80-245-0959-8.

KOSCHIN, Felix, SVATOŇ, Ondřej. Dopady demografického vývoje na české vysoké školy – výhled do roku 2010. Aula, 2005, roč. 13, č. 2, s. 86–94. ISSN 1210-6658.

KOSCHIN, Felix. Odtwarzanie populacji czy odtwarzanie kapitalu ludzkiego? Katowice 24.11.2004 – 25.11.2004. In: FRACKIEWICZ, Lucyna, RACZASZEK, Andrzej (ed.). Kapital spoleczny. Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2004, s. 225–230. ISBN 83-7246-294-1.

KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, KAČEROVÁ, Eva, KREBS, Vojtěch, LANGHAMROVÁ, Jitka. How to Deal with the Economic Consequences of the Ageing of Our Population. Prague : University of Economics, 2004. 50 s.

KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, KAČEROVÁ, Eva, KREBS, Vojtěch, LANGHAMROVÁ, Jitka. Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace? Praha : KDEM VŠE, 2004. 51 s.

KOSCHIN, Felix. Will there be enough workers? Bangkok 01.12.2004 – 03.12.2004. In: BICABR – Bangkok International Conference on Applied Busines Research. Bangkok : Kasetsart University, 2004, s. 46.

KOSCHIN, Felix. Population Politics in the Oldest Demographic Texts. České Budějovice 02.09.2004 –03.09.2004. In: KLÍMA, M. (ed.). Applications of mathematics and statistics in economy. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004, s. 252–254. ISBN 80-86419-77-0.

KOSCHIN, Felix. Will there be enough workers? Bangkok 01.12.2004 – 03.12.2004. In: BICABR – Bangkok International Conference on Applied Busines Research [CD-ROM]. Bangkok : Kasetsart University, 2004. 7 s. ISBN 974-537-621-3.

KOSCHIN, Felix. Z počátků demografie II. Demografie, 2004, roč. 46, č. 1, s. 63–73. ISSN 0011-8265. OECD. Analýza vzdělávací politiky. Přel. Koschin, Felix. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004. 111 s.

Přel. z: Education Policy Analysis 2003. Paris : OECD, 2003. ISBN 80-211-0478-3.
OECD. Analýza vzdělávací politiky. Přel. Koschin, Felix. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. 133 s. Přel. z: Education Policy Analysis 2002. Paris : OECD, 2002. ISBN 80-211-0464-3.

KOSCHIN, Felix. Cizáci. Marathon [online], 2003, roč. 7, č. 50, s. 17. ISSN 1211-8591. URL: http://www.valencik.cz/marathon.

KOSCHIN, Felix. Soubor hesel k oboru „demografie“. In: Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích: A-L, M-Z. Praha : Ottovo nakladatelství, 2003. ISBN 80-7181-959-X.

BERKA, Petr, KOSCHIN, Felix ml. MiningMart – projekt předzpracování dat pro dobývání znalostí z databází. Mundus Symbolicus, 2003, roč. 11, č. mimoř. pro LISp, s. 35–44. ISSN 210-809X.

KOSCHIN, Felix. Soubor hesel k oboru „demografie“. In: HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava et al.Ekonomický slovník. Praha : C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-819-3.

KOSCHIN, Felix. Struktury obyvatelstva. Demografie, 2003, roč. 45, č. 4, s. 249–255. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix. How to control the ageing of our population – are we starting from the right hypotheses. Praha : VŠE KDEM, 2003. 5 s. Seminář na téma Ageing – Pensions – Immigration, 28. 11. 2003 , VŠE Praha. Příspěvek na mezinárodním semináři rozdaný účastníkům.

KOSCHIN, Felix. The history and the Present of the Modelling of Mortality. Mundus Symbolicus, 2003, roč. 11, č. 1, s. 29–33. ISSN 1211-809X.

KOSCHIN, Felix. Another way of describing the development of fertility and what emerges from this for Europe. Warsaw 26.08.2003 – 30.08.2003. In: KOTOWSKA, E., JÓZWIAK, Janina (ed.). Polulation of Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Warsaw : Statistical Publishing Establishment, 2003, s. 189–200.

KOSCHIN, Felix. How to solve the economic consequences of population ageing. Warsaw 26.08.2003 – 30.08.2003. In: European Population Conference 2003. Warsaw : Statistical Publishing Establishment, 2003, s. 244.

KOSCHIN, Felix. Modernizace. Tajov 17.09.2003 – 19.09.2003. In: 9. slovenská demografická konferencia Rodina. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2003, s. 14–17. ISBN 80-88946-28-X.

KOSCHIN, Felix. Z počátků demografie. Demografie, 2002, roč. 44, č. 4, s. 296–304. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix. Soubor hesel k oboru „demografie“. In: ŽÁK, Milan et al.Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 2002. ISBN 80-7201-381-5.

KOSCHIN, Felix. Aktuárská demografie. 1. vyd. Praha : VŠE, 2002. 100 s. ISBN 80-245-0403-0.

KOSCHIN, Felix. History (and Present) of Modelling of Mortality. Kudowa Zdroj 04.09.2002 – 07.09.2002. In: OSTASIEWICZ, Walenty (ed.). Applications of mathematics and statistics in economics. Wroclaw : Wroclaw University of Economics, 2002, s. 32.

OECD. Analýza vzdělávací politiky. Přel. Koschin, Felix. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. 150 s. Přel. z: Education Policy Analysis. Paris : OECD, 2001. ISBN 80-211-0399-X.

KOSCHIN, Felix. INES, EaG, EPA (naše vysoké školy pohledem mezinárodních statistik). Zpravodaj VŠE, 2001, č. 5, s. 4–6.

KOSCHIN, Felix. Struktura plodnosti v 90. letech a co z toho plyne. Demografie, 2001, roč. 43, č. 4, s. 277–284. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, ROUBÍČEK, Vladimír. Fertility in the Czech Republic in the Nineties. 1. vyd. Praha : VŠE, 2001. 52 s. ISBN 80-245-0255-0.

KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, ROUBÍČEK, Vladimír. Plodnost v českých zemích v devadesátých letech. 1. vyd. Praha : VŠE, 2001. 50 s. ISBN 80-245-0254-2.

KREBS, Vojtěch. Stárnutí obyvatelstva a penzijní systémy v zemích Evropské unie. Praha : VŠE, 2001. 37 s. (Další autoři: KOSCHIN, Felix, LANGHAMROVÁ, Jitka, PRŮŠA, Ladislav).

KOSCHIN, Felix, VAŇO, Boris. Bratská úmrtnosť (ČR a SR). Rajecké Teplice 10.09.2001 – 12.09.2001. In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v Európskom kontexte. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2001, s. 75–77. ISBN 80-88946-11-5.

KOSCHIN, Felix. Cohort view of fertility in the 90's and what emerges from this. Praha 07.09.2001 – 08.09.2001. In: 2. česko-polský seminář Změny v plodnosti v zemích s tranzitivní ekonomikou. Praha : VŠE, 2001, s. 28–33. ISBN 80-245-0218-6.

KOSCHIN, Felix. Jak vysoká je intenzita úmrtnosti na konci lidského života? Demografie, 1999, roč. 41, č. 2, s. 105–119. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix. Co nás čeká a co nás nemine. Zpravodaj VŠE, 2000, č. 2, s. 16.

KOSCHIN, Felix. Demografie poprvé. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 99 s. ISBN 80-245-0125-2.

KOSCHIN, Felix. Jsme v pubertě nebo v přechodu? Demografie, 2000, roč. 42, č. 1, s. 55. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix. Proč stárneme. (Rec.: AUSTAD, Steven N., Proč stárneme. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2000.) In: Demografie, 2000, roč. 42, č. 2, s. 133–134. ISSN 0011-8265.

OECD. Analýza vzdělávací politiky 1999. Přel. Koschin, Felix. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. 98 s. Přel. z: Education Policy Analysis 1999. Paris : OECD, 1999.

KOSCHIN, Felix. Soubor hesel k oboru „demografie“. In: ŽÁK, Milan et al.Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999. ISBN 80-7201-172-3.

KOSCHIN, Felix. (Jedna) hrozba snižující se úmrtnosti. Trenčianské Teplice 13.09.1999 – 15.09.1999. In: Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické aspekty úmrtnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 1999, s. 83–90. ISBN 80-88946-00-X.

KOSCHIN, Felix. Mortality in oldest-old age. Hague 30.08.1999 – 03.09.1999. In: European Population Conferenece '99. Vooburg : EPC, 1999, s. 139.

KOSCHIN, Felix. Broadening the Field for Teaching Demography. Lodž 23.09.1999 – 24.09.1999. In: Nauczanie demografii w szkolach wyzszych. Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1999, s. 23–24. ISBN 83-7171-285-5.

OECD. Analýza vzdělávací politiky 1998. Přel. Koschin, Felix. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. 83 s. Přel. z: Education Policy Analysis 1998. Paris : OECD, 1998. ISBN 80-211-0319-1.

KOSCHIN, Felix. Jak vysoká je intenzita úmrtnosti na počátku lidského života? Demografie, 1998, roč. 40, č. 2, s. 103–112. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix. Druhý demografický přechod. Demografie, 1998, roč. 40, č. 4, s. 257–259. ISSN 0011-8265.

KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, ROUBÍČEK, Vladimír. Mortality in the Czech Republic in the Nineties. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. 70 s. ISBN 80-7079-586-7.

KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, ROUBÍČEK, Vladimír. Úmrtnost v českých zemích v devadesátých letech. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. 68 s. ISBN 80-7079-574-3.

KOSCHIN, Felix, aj. Atlas středního školství. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. 178 s. ISBN 80-211-0290-X.

JANDA, Jiří, SOCHOR, Václav, KOSCHIN, Felix. Celoživotní učení pro všechny. Učitelské noviny – Gnosis, Praha 1997. Překlad textů tabulek a grafů Felix Koschin v publikaci Lifelong Learning for All, OECD 1996.

KOSCHIN, Felix. Pohled na školství v ukazatelích OECD – analýza. Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha, 1997. ISBN 80-211-0245-4. Překlad publikace Education at a Glance – Analysis, Paris, OECD/CERI 1996, 75 s.

KOSCHIN, Felix, SVOBODA, Libor. Pohled na školství v ukazatelích OECD. Překlad třetího vydání ročenky Education at a Glance. Vydal Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha v roce 1996, 330 stran.

KOSCHIN, Felix. Jakou informaci nám dávají některé okresní charakteristiky? Acta Oeconomica Pragensia, 1996, roč. 4, č. 7, s. 129–134.

KOSCHIN, Felix. Nápady čtenáře zákona o státní statistické službě. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, 1996, roč. 7, č. 2, s. 1–3.

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Praha : Nakladatelský dům OP, 1996. ISBN 80-85841-31-2. Koschin a Závodský zpracovali soubor hesel k oborům demografie a statistika. (Další autoři: KOSCHIN, Felix, ZÁVODSKÝ, Prokop).

KOSCHIN, Felix. Co to je? (Poznámky k demografické terminologii). Demografie, 1995, roč. 37, č. 1, s. 48–49.

KOSCHIN, Felix. Pětašedesátiny profesora Roubíčka (11. května). Demografie, 1995, roč. 37, č. 2, s. 135.

KOSCHIN, Felix. Demografická terminologie podruhé. Demografie, 1995, roč. 37, č. 3, s. 200.

KOSCHIN, Felix. Vybrané demografické modely. 1. vyd. Praha : VŠE, 1995. 49 s.

KOSCHIN, Felix. Úmrtnost a pojištění. In: Statistické a pravděpodobnostní postupy v ekonomii. Praha : VŠE, 1995, s. 263–269.

KOSCHIN, Felix. Věková skladba obyvatelstva. Demografie, 1992, roč. 34, č. 1, s. 30–32.

KOSCHIN, Felix. Demografické perspektivy České a Slovenské republiky v Evropě. Demografie, 1993, roč. 35, č. 1, s. 24–26.

KOSCHIN, Felix. Historie statistiky (a trochu i demografie). (Rec.: ZÁVODSKÝ, Prokop, Vývoj statistické teorie na území Československa do roku 1848. 1.vyd. Praha : Federální statistický úřad a Infostat, 1992.) In: Demografie, 1993, roč. 35, č. 1, s. 41.

KOSCHIN, Felix. Tabulkové procesory Quattro Pro. 1. vyd. Praha : Grada, 1992. 112 s.

KOSCHIN, Felix. Vícestavová demografie. 1.vyd. Praha : VŠE, 1992. 72 s.

KOSCHIN, Felix. Aktuárská demografie. 1.vyd. Praha : VŠE, 1993. 141 s.

KOSCHIN, Felix, MAREK, Luboš, SVOBODA, Libor, VRABEC, Michal. Nový válečník v bitvě o spreadsheetové pole. Elektronika, 1994, č. 5, s. 27–31.

KOSCHIN, Felix, MAREK, Luboš, SVOBODA, Libor, VRABEC, Michal. Microsoft Excel 5.0 for Windows. Abakus, 1994, č. 3–4, s. 6–13.

KOSCHIN, Felix, MAREK, Luboš, SVOBODA, Libor, VRABEC, Michal. Microsoft Word for Windows 6.0. Abakus, 1994, č. 5–6, s. 12–23.

KOSCHIN, Felix, MAREK, Luboš, SVOBODA, Libor, VRABEC, Michal. Microsoft Word 6.0. Elektronika, 1994, č. 3, s. 52–57.


Demografické informační centrum
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum