demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187782

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
17.07.2010 ANALÝZA: Praktiky vybraných oddlužovacích agentur

V důsledku hospodářské krize stále více lidí upadá do neřešitelné dluhové pasti. Tento vývoj je zároveň doprovázen novými fenomény, mezi které patří také tzv. "oddlužovací agentury". Právě tomuto problému se věnuje společnost Člověk v tísni ve své analýze, kterou prezentovala společně s Českou bankovní asociací na tiskové konferenci 15.7.


0. Úvod

Předlužení je v posledních letech stále větší hrozbou, která se týká ve stále větší míře i střední vrstvy populace. V době, kdy řada lidí není schopna dostávat svým závazkům, se rychle rozvíjí trh firem, nabízejících pod zavedeným názvem „oddlužení“ produkty, které naopak v mnoha případech vedou ke zhoršení situace těchto dlužníků. V předkládané analýze jsme se zaměřili na analýzu smluvních vztahů a z nich vyplývajících potenciálních rizik. Z tohoto důvodu jsme byli při sestavování analýzy odkázáni na dostupné smlouvy uzavřené s našimi klienty. Celkem jsme tak analyzovali 4 společnosti, z nichž 2 patří mezi největší na českém trhu. Jedná se o následující firmy:
 
Asterie, s.r.o.
NO STRESS consulting, s.r.o.
FL Consult, s.r.o.
„Finanční oddělení Nymburk“ – Ludmila Vaňková a Martin Vaněk

 

1. Obecná charakteristika služeb

K jednání o zahájení spolupráce dochází zpravidla kontaktováním ze strany oddlužovací společnosti prostřednictvím dopisů (problém – není zřejmé, jak se oddlužovací společnost dostane k informaci, která osoba se právě ocitla v platební neschopnosti), anebo kontaktováním ze strany dlužníka na základě inzerátu v novinách. Dlužník společnosti nejdříve předává veškeré osobní údaje, údaje o svých dluzích a smlouvy s věřiteli, poté společnost schvaluje žádost o spolupráci a předkládá k podpisu smlouvy zajišťující spolupráci.


1.1. Předběžná nabídka ze strany společnosti
 dlužníkovi, jenž se ocitl v neřešitelné situaci, společnost nabízí řešení („s námi nic není problém“)
 dlužník sám neví, jak ve své situaci postupovat, oddlužovací společnost nabízí své know-how a zkušenosti
 dlužník je ujištěn, že nadále bude platit jen tolik, kolik je v jeho silách podle splátkového kalendáře, jenž bude uzavřen po analýze finanční situace dlužníka; na základě toho dlužník může nabýt dojmu, že se jedná o nějakou formu přeúvěrování
 cílem spolupráce je oddlužení dlužníka; jakým způsobem toho společnost chce dosáhnout, buď nesděluje, nebo sděluje a tvrdí, že v praxi s ní věřitelé rádi uzavírají splátkové kalendáře
 kromě toho společnost někdy nabízí přivýdělek ve formě brigád nebo užší spolupráce se společností (nabízí Asterie)
 rétorika porozumění dlužníkovi, který objektivně nemůže platit víc, proti věřitelům, kteří dlužníka obtěžují upomínkami a chtějí po něm vysoké úroky


1.2. Smlouvy zajišťující spolupráci
Vždy se jedná o širokou plnou moc (její znění máme jen od jedné společnosti – NO STRESS consulting), ve 3 případech ze 4 o mandátní smlouvu, v 1 případě se místo mandátní smlouvy uzavírá smlouva o finanční asistenci, jejíž součástí je vyplňovací právo k blankosměnce, kterou dlužník vystavuje spolu s podpisem smlouvy (NO STRESS consulting). V 1 případě (FL Consult) dlužník uzavírá povinně spolu s mandátní smlouvou „pojištění IŽP k zabezpečení jeho pohledávek a na částku odpovídající jeho pohledávkám, vůči věřitelům“, splátka IŽP je zahrnuta do měsíční splátky na oddlužení.


1.3. Reálný efekt pro společnost
 společnost získává osobní údaje dlužníka a přehled o jeho závazcích vč. všech smluv s věřiteli
 společnost se dostává po dobu plnění splátkového kalendáře jako věřitel na první místo – každá splátka se započítává nejdříve na odměnu oddlužovací společnosti, přip. na úroky z prodlení a smluvní pokuty
 v případě neplnění povinností ze strany dlužníka nebo v případě nekvalifikovaného ukončení spolupráce ze strany dlužníka společnost uplatňuje sankce, po nárůstu pohledávky má šanci, že se dostane k exekuci před ostatními věřiteli
 kromě zasílání formulářových dopisů věřitelům společnost nemá větší náklady a nenese žádná rizika


1.4. Reálný efekt pro dlužníka
 protože věřitelé obecně preferují jednání s dlužníkem a s oddlužovacími společnostmi splátkové kalendáře neuzavírají, pokusy o jednání ze strany oddlužovací společnosti obvykle nevedou k žádnému výsledku
 dlužník má pocit, že své odpovědnosti vůči věřitelům dostává tím, že platí podle splátkového kalendáře oddlužovací společnosti; tento postoj blokuje možná jednání mezi dlužníkem a věřitelem
 finanční situace zůstává neřešena, narůstají sankce z prodlení, dlužník má o jednoho věřitele navíc
 pokud se dlužník rozhodne se společností nespolupracovat, aniž by s ní rozvázal právní vztah, uplatňuje společnost sankce dle smlouvy
 pokud dlužník podepsal blankosměnku, může společnost velmi rychle a snadno získat exekuční titul

 

2. Právní vztahy mezi dlužníkem a oddlužovací společností

2.1. Plná moc
K mandátní smlouvě, příp. smlouvě o poskytování finančních služeb se společností (viz dále) dlužník podepisuje plnou moc minimálně v rozsahu činnosti, kterou má společnost podle smlouvy vykonávat.

K dispozici máme pouze plnou moc, kterou podepisuje dlužník vedle smlouvy o finanční asistenci se společností NO STRESS consulting, s.r.o. Tato plná moc je velmi obecná, opravňuje zmocněnce (společnost)
 ke všem úkonům procesním i hmotněprávním a k přijímání jakýchkoli plnění a doručování písemností
 a to vůči věřitelům dlužníka, vůči úvěrovým společnostem, pojišťovnám a bankám (i když nejsou věřiteli dlužníka), vůči všem správním orgánům, exekutorům a insolvenčním správcům
 k udělení další (substituční) plné moci jiné osobě

Teoreticky může společnost sama nebo prostřednictvím dalšího zmocněnce sjednat za dlužníka např. nevýhodnou smlouvu o pojištění, dalším úvěru apod. a zavazovat tak dlužníka i bez jeho vědomí s účinkem, jako kdyby se dlužník zavazoval sám. Lze pochybovat o platnosti (určitosti) této plné moci.

Plnou moc lze ze zákona kdykoli odvolat s účinností doručením zmocněnci. Odvolání plné moci má vliv pouze na oprávnění společnosti zastupovat dlužníka navenek (např. jednat za něj s věřiteli), nikoli na další práva a povinnosti dle mandátní smlouvy / smlouvy o poskytování finančních služeb.

 

2.2. Mandátní smlouva a smlouva o poskytování finančních služeb obecně
Mandátní smlouva (smlouva o poskytování finančních služeb) obecně zavazuje společnost k:
 jednání o splátkových kalendářích a ke komunikaci s věřiteli
 správě splátek: společnost přijímá od dlužníka dohodnuté splátky, z nich nejdříve strhává svou odměnu, příp. sankční plnění, příp. splátku pojištění (FL Consult) a zbytek (je-li nějaký) rozděluje mezi dlužníkovy věřitele poměrně
 vyvíjení činnosti za účelem oddlužení
 informování dlužníka o činnosti dle smlouvy a vyúčtování
 příp. poradenství apod.

Výjimky a speciality:
Výjimkou je smlouva „Finanční oddělení Nymburk“ – Ludmila Vaňková a Martin Vaněk, která je nesouvislá a nesrozumitelná, společnost se zavazuje pouze k finančnímu poradenství, dlužník je povinen platit měsíční odměny 300,- až 600,- Kč na základě faktur, za prodlení se účtuje smluvní pokuta 0,5 % dlužné částky denně. Smlouva je uzavřena na dobu „pravděpodobně neurčitou“ nebo do splnění účelu s možností výpovědi (2měsíční výpovědní doba).

Specialitou je právo NO STRESS consulting „v případě, že to uzná za vhodné, poskytnout dlužníkovi půjčku za účelem úhrady závazků nebo poskytnutí půjčky zprostředkovat“. Dlužník „s takovýmto postupem výslovně souhlasí a prohlašuje, že není v rozporu s jeho oprávněnými zájmy“. K uzavření smlouvy o půjčce jménem dlužníka má společnost plnou moc (smlouva o půjčce tedy může vypadat např. tak, že na jedné straně bude dlužník, zastoupený společností a na straně druhé společnost; obsah smlouvy může být jakýkoli a dlužník o smlouvě nemusí vědět). Platnost takové smlouvy by se pochopitelně dala zpochybnit, avšak měla-li by rozhodčí doložku...


2.3. Odměna společnosti
Za činnost společnosti se dlužník zavazuje společnosti poskytovat odměnu, která se u jednotlivých společností liší:
 Asterie: základní odměna ve výši 6.000,- Kč, další odměna 30 % z každé splátky
 FL Consult, s.r.o.: základní odměna ve výši 4.500,- Kč (vratná část 2.250,- Kč v případě, že se společnosti nepodařilo dohodnout s žádným věřitelem), další odměna 15 % z každé splátky
 NO STRESS consulting: základní odměna ve výši 7.000,- Kč, další odměna 17 % z každé splátky


2.4. Sankce
Za porušení povinností, zejm.:
 uvedení nepravdivých informací nebo neposkytnutí včasné součinnosti
 uzavření další půjčky bez účasti společnosti
 prodlení s dohodnutou splátkou

ukládá společnost dlužníkovi smluvní pokuty:

Asterie: 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
FL Consult, s.r.o.: žádná (sankcí je pouze odstoupení od smlouvy bez vrácení již zaplacené odměny)
NO STRESS consulting: 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Dlužníkovi smlouva nedává možnost uplatnit sankce za porušení povinností společností. Výjimkou (FL Consult) je odstoupení od smlouvy ze strany dlužníka pro hrubé porušení povinností společností, kdy má dlužník právo na vrácení zaplacené odměny.

Lze uvažovat o tom, že smluvní pokuty jsou nepřiměřeně vysoké a ujednání o nich by byla v rozporu s dobrými mravy.


2.5. Ukončení smlouvy
Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou nebo na dobu do úplného oddlužení (FL Consult). S výjimkou FL Consult je možné smlouvu vypovědět, výpovědní doba je 3 měsíce (NO STRESS consulting), 1-2 měsíce (Asterie).

Ustanovení o nevypověditelnosti smlouvy na dobu neurčitou je v rozporu s kogentními ustanoveními občanského zákoníku a nelze je proto považovat za platné. Pokud jde o mandátní smlouvu,  uplatní se ustanovení obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, dle nich dlužník může mandátní smlouvu vypovědět kdykoli, výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní společnost doví nebo mohla dovědět.

Kromě toho smlouvy obsahují možnost odstoupení pro porušení nebo hrubé porušení povinností druhé strany, až na jedinou výjimku vždy bez nároku dlužníka na vrácení zaplacené odměny.

 

3. Souhrnné přehledy a modely

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že praxe jednotlivých „oddlužovacích“ agentur situaci dlužníka zhoršuje, což je patrné z následujících tabulek. V roce 2010 přitom dochází k výraznému nárůstu počtu uzavřených smluv a tento trend pravděpodobně bude i nadále pokračovat.


3.1. Vývoj počtu uzavřených smluv a dominantní postavení
Přesné údaje o počtech dlužníků, kteří podepsali smlouvu o „oddlužení“ s některou z výše uvedených firem nemáme k dispozici. Tyto údaje nebylo možné vyčíst ani z oficiálních zdrojů těchto společností (internetové stránky). Přesto lze přibližně odvozovat trend vývoje z nepřímých zdrojů. Těmito zdroji jsou především různí věřitelé, na které se oddlužovací společnosti zastupující dlužníky obracejí. Společnosti Člověk v tísni tyto statistické údaje poskytly největší nebankovní společnosti i banky a ze všech dostupných informací je patrný významný nárůst v posledním roce. Počet klientů, zastoupených některou z oddlužovacích společností, v prvním pololetí roku 2010 byl až 5x vyšší než ve druhém pololetí roku 2009. 

Ze získaných statistik lze také vyčíst podíl na trhu jednotlivých „oddlužovacích“ společností. Ať už se jedná o bankovní sektor nebo nebankovní sektor, v obou případech má zcela bezkonkurenční postavení společnost Asterie, která zaujímá přibližně 50 % trhu. S velkým odstupem je druhá nejčetnější společnost v pořadí FL Consult, která má přibližně 25 % podíl. Další společnost v pořadí již nelze jednoznačně určit, poněvadž se situace liší u každého subjektu.


3.2. Přehled hlavních nákladů
Ačkoli své produkty tyto společnosti nazývají oddlužením, z tabulky 1 je patrné, že se jedná pro klienta o celou řadu dalších nákladů spojených se splácením svých závazků. Ačkoli je mechanismus vydělávání na dlužnících u zkoumaných společností podobný (vstupní poplatek, podíl ze splátek, atd.), jednotlivé společnosti se často významně liší v jednotlivých parametrech. Rozdíly mezi těmito společnostmi jsou tak v některých případech i několikanásobné (v případě úroků z prodlení jde dokonce o 20 násobek). V celkové strategii se nejvíce liší společnost „Finanční oddělení Nymburk“, která si neúčtuje vstupní poplatek a svojí měsíční odměnu neodvíjí od výše splátek, ale stanovením paušálu. Nejvíce se však tato firma liší v případě úroků z prodlení, kde si účtuje částku 10 krát vyšší než společnost s druhým nejvyšším úrokem z prodlení.

 

Tabulka 1: Přehled hlavních poplatku a sankcí u jednotlivých společností


Nejrizikovější nákladem uvedeným v tabulce 1 jsou však jednorázové sankce, které jsou značně vysoké a zároveň mohou být uděleny za každý jednotlivý případ porušení smlouvy. Příklad takového porušení, které umožňuje společnosti Asterie účtovat dlužníkovi pokutu ve výši 10.000 Kč je uvedeno v následujícím citátu z mandátní smlouvy:

Článek V. Práva a povinnosti Mandanta
 Mandant je povinen poskytnout Mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy a to do 3 pracovních dnů od vyzvání Mandatářem…

Článek VII. Smluvní pokuty
1. V případě porušení povinností uvedených v čl. V. odst. 1) 2) a 3) se mandant zavazuje uhradit Mandatáři mluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.


3.3. Modelové srovnání
Pro názornější představu uvádíme modelové výpočty nákladů spojených se službou „oddlužení“ u jednotlivých společností. Jako modelový příklad jsme zvolili u všech společností následující příklad:
 celková výše dluhu: 60.000 Kč
 doba splatnosti: 1 rok
 periodicita: měsíční
 výše celkové měsíční splátky všem věřitelům: 5.000 Kč

Pro výpočet modelu jsme použili parametry uvedené v existujících smlouvách těchto společností s klienty, které má naše společnost k dispozici. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2. Pokud by klient nepřistoupil na „oddlužení“ a nadále splácel svým věřitelům sám, celkem by zaplatil 60.000 Kč. Pokud by přistoupil na „oddlužení“ zaplatil by nejméně u subjektu „Finanční oddělení Nymburk“, kde by zaplatil „pouze“ o 6 tisíc víc. Nejvíc by naopak zaplatil u společnosti Asterie, kde by celkem přeplatil 24.000 Kč, což je o více než 40 % více, než v případě běžných splátek.

V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny výsledky hypotetického výpočtu sankcí. Jako příklad jsme uvažovali zpoždění se splátkou 10 dní z důvodů zaslání peněz na špatné číslo (konkrétně na účet věřitele). V tomto případě mohou sankce narůst do astronomických rozměrů. Nejvíce bychom v tomto případě zaplatili společnosti NO STRESS, konkrétně 257.200. Naopak nejméně bychom přeplatili společnosti Finanční oddělení Nymburk, konkrétně pouze 250 Kč.

Tabulka 2: Modelové výpočty nákladů spojených s oddlužením u jednotlivých společností
4. Závěr

Na základě podrobné analýzy dostupných smluv a statistik lze říci, že trh „oddlužovacích“ agentur je velmi dynamický a zvláště v posledním roce rychle roste. Ačkoli jsou mezi jednotlivými zkoumanými společnostmi značné rozdíly, ani v jednom případě dlužník neušetří v případě, že podepíše smlouvu s „oddlužovací“ agenturou. Rozdíly tak jsou pouze v míře finanční ztráty, přičemž nejdražší společností ze všech analyzovaných je společnost Asterie. Zároveň lze říci, že druhá nejčastější společnost (FL Consult) představuje v mnoha ohledech méně rizikový produkt než ostatní velké společnosti, především díky minimálním sankcím (pouze úrok z prodlení dle občanského zákoníku).

Obecně lze říci, že řada těchto firem zneužívá neznalosti a tíživé situace dlužníků k tomu, aby jejich situaci ještě více zhoršily. Při sběru informací potřebných k vytvoření této analýzy jsme nenarazili na jediný pozitivní případ úspěšného oddlužení klientů. 

Petra Lomozová, Daniel Hůle


Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum