demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187766

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
29.07.2010 ANALÝZA: Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ v ČR z pohledu demografie

Příspěvek Vladimíra Hulíka a Kláry Tesárkové analyzuje vývoj počtu žáků nově zapsaných do prvních tříd základních škol s ohledem na věk a pohlaví dětí, sleduje mj. i počty dětí s ročním odkladem povinné školní docházky. Datovou základnu analýzy představují údaje Ústavu pro informace ve vzdělávání.


Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 1 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není udělen odklad povinné školní docházky. Podle novely dané zákonem č. 49/2009 Sb. 2 může být do prvního ročníku základní školy přijato i dítě ve věku 5 let, pokud do konce daného školního roku dosáhne věku 6 let. Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 1). Všechna níže uváděná data školské statistiky vychází z databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (dále jen ÚIV), z Výkazu o zahájení povinné školní docházky v základní škole (S 53-01), data jsou uváděna k 28. 2. daného roku (uváděný věk, je věk, kterého děti dosáhnou během v době zápisu probíhajícího školního roku, tj. mezi 1. září předchozího a 31. srpnem v době zápisu probíhajícího kalendářního roku). Níže uváděné hodnoty se tedy vztahují k zápisům do prvních ročníků základních škol, tyto údaje se ještě v každém školním roce mohou měnit a to až do konce září daného školního roku, do kdy mohou být udělovány tzv. dodatečné odklady zahájení povinné školní docházky. Údaje jsou vykazovány za základní školy včetně škol pro žáky se zdravotním postižením.

Graf 1: Počty dětí zapisovaných a zapsaných do základních škol, počty udělených odkladů zahájení povinné školní docházky a počty dětí ve věku 6 let v populaci (střední stav), 2006–2010 (v tis.)


Zdroj dat: ÚIV (S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole), ČSÚ (Demografická ročenka České republiky 2008 , Věkové složení obyvatelstva v roce 2009 )

Počty dětí, které v posledních letech přišly k zápisu do prvního ročníku základních škol, se jednoznačně odvíjí od demografického vývoje, konkrétně pak od počtů dětí v odpovídajícím věku v populaci. Teprve od roku 2007 začaly počty dětí přicházejících k zápisu růst, v roce 2009 to bylo 115,7 tis. dětí, v posledním školním roce pak 118,9 tis. Stejný trend pak vykazují i počty dětí zapsaných, těch bylo v letošním školním roce 101,7 tis.

Často diskutovaným tématem jsou podíly dětí nastupujících do základního vzdělání později, tedy většinou s ročním odkladem. Jejich počty v posledních letech kolísají okolo lehce rostoucího trendu a pohybují se na hodnotách okolo 17 tis. Lehce kolísá i podíl dětí s odkladem povinné školní docházky ze všech, které přišly k zápisu – tvoří zhruba 14,5 %. Ze šestiletých dětí u zápisu bývá povolen odklad nástupu povinné školní docházky zhruba 17,5 – 18 % z nich, u 7letých a starších dětí je to již jen okolo 1 %.


Graf 2: Počty udělovaných odkladů podle pohlaví dětí, 2006–2010

Zdroj dat: ÚIV (S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole)

Právě vlivem odkladů nástupu povinné školní docházky je část dětí přicházejících k zápisu v jiném věku než 6 let, což vysvětluje rozdíl mezi počtem dětí ve věku 6 let a počtem dětí zapisovaných nebo zapsaných do prvních tříd základních škol (patrný z grafu 1). Okolo 18 % dětí u zápisu je 7letých, podíl dětí starších 7 let je mizivý (v posledních třech školních letech dokonce pod 0,1 %). Do školního roku 2009/10 mohly být do prvního ročníku základní školy zapsány i děti mladší než 6 let, pokud byly shledány jako dostatečně zralé a dosáhly věku 6 let do konce kalendářního roku, kdy nastoupily povinnou školní docházku (podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 1). Necelé 1 % dětí u zápisu je ve věku 5 let, z nich bylo do prvního ročníku zapsáno většinou okolo 90 %, asi 10 procentům dětí v tomto věku byl u zápisu udělen odklad povinné školní docházky. Situaci v tomto ohledu změnila novela zákona 561/2004 Sb. 1 zákonem č. 49/2009 Sb. 2, která umožnila do prvního ročníku základní školy přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let během školního roku, do kterého se zapisují (tj. od září do června daného školního roku). Podle předchozího znění zákona mohly být přijímány jen děti mladší 6 let, které dosáhly tohoto věku od září do prosince daného školního roku. Novelizace zákona se promítla i do statistických dat za zápisy do prvních ročníků základních škol. V důsledku legislativní úpravy klesl počet při zápisu udělených odkladů dětem ve věku 5 let na nulu, dá se tedy usuzovat, že i v předchozích školních letech se jednalo o zápisy nadaných dětí, které byly podle psychologických posudků schopny zahájení povinné školní docházky, důvodem jejich odmítnutí byl tedy nejspíše jen nedostatečný věk, tedy překážka, která je současnou úpravou zákona odstraněna. V roce 2010 nebyl u zápisu nařízen odklad zahájení povinné školní docházky ani v jednom případě dítěte zapisovaného ve věku 5 let, mohou však být uděleny již zmíněné dodatečné odklady, což se promítne do dat sbíraných k 30. září 2010.
U zápisů do prvních ročníků základních škol je však patrný zásadní rozdíl mezi chlapci a dívkami. U dívek je podíl 6letých u zápisu zhruba 85 % a odklad získává 12–13 % z nich. Také podíl dívek, které přichází k zápisu ještě jako 5leté je větší než u chlapců – ročně k zápisu přicházelo okolo 650 dívek ve věku 5 let (v roce 2010 to bylo dokonce 754 dívek) a odklad u zápisu dostávalo jen přibližně 7–8 % z nich (v posledním školním roce, jak již bylo řečeno, nebyl při zápisu nařízen žádný odklad dětem ve věku 5 let).


Graf 3: Věková struktura dětí u zápisu do prvního ročníku základních škol, 2010 (v %)
 
Zdroj dat: ÚIV (S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole)

Graf 4: Podíl udělených odkladů zahájení povinné školní docházky, relativní podíl ze všech dětí daného věku, které přišly k zápisu, 2009, 2010 (v %)
 
Zdroj dat: ÚIV (S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole)

Chlapců ve věku 5 let k zápisu přichází většinou okolo 400 (a poslední školní rok na tomto počtu nic nezměnil) a přibližně 11–14 % z nich dostávalo až do letošního roku odklad, takže skutečně bývalo zapsáno do prvních ročníků základních škol jen okolo 340–360 chlapců před šestým rokem věku, v roce 2010 je zapsáno takových chlapců 419. Ze všech chlapců u zápisu je jen lehce nad 77 % z nich ve věku 6 let, tedy ve věku zahájení povinné školní docházky. Je to dáno výrazně vyšším podílem povolovaných odkladů u chlapců než u dívek. Odklad je u zápisu povolen cca 23 % 6letých chlapců, u dívek je tento podíl na úrovni asi 12,5 %. Právě vlivem povolovaných odkladů je podíl 7letých chlapců u zápisu do základních škol téměř čtvrtinový, u dívek je podíl 7letých jen na úrovni 13,5 %.

Graf 5: Věková struktura dětí zapsaných do prvního ročníku základních škol, zápis proběhlý v únoru 2010 (v %)
 
Zdroj dat: ÚIV (S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole)

Výsledkem uvedeného rozdílného povolování odkladů zahájení povinné školní docházky pro chlapce a dívky je také rozdílná věková struktura dětí zapsaných při zápisu do prvních tříd podle pohlaví. Zatímco zhruba více než 83 % dívek nově zapsaných do základních škol je 6letých a jen zhruba 15 % 7letých, chlapců je 7letých více než čtvrtina a jen asi 72,5 % zapsaných chlapců je 6letých.

Pokud budeme uvažovat podíly z odpovídající věkové skupiny v populaci, přichází k zápisu shodně téměř 99 % z populace 6letých chlapců i dívek. Rozdíl je však opět patrný v jiných věcích. Ve věku 5 let přichází k zápisu okolo 1,4 % takto starých dívek (v posledním školním roce zůstal tento podíl nezměněn), u chlapců je tento podíl jen okolo 0,8 %. Naopak s jednoročním odkladem, tedy v 7 letech, přichází k zápisu okolo 17 % takto starých dívek, ale téměř 30 % chlapců. Při samotném zápisu je tedy z generace 6letých dívek zapsáno bez odkladu přibližně 86 %, u chlapců v průměru o 10 procentních bodů méně. Absolutní data vykazovaná Ústavem pro informace ve vzdělávání lze v tomto případě používat jen do roku 2009, protože v současné době ještě nejsou k dispozici konečná demografická data za rok 2010.

Graf 6: Podíl zapsaných do prvního ročníku základních škol z odpovídající věkové skupiny, 2009 (v %)
 
Zdroj dat: ÚIV (S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole), ČSÚ (Věkové složení obyvatelstva v roce 2009 )

Citované zákony:
1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

2 Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůAnalýza je aktualizovanou a rozšířenou úpravou příspěvku uveřejněného ve Zpravodaji ČDS č. 50/2010

Vladimír Hulík (ÚIV), Klára Tesárková (PřF UK)


hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum