demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 105997

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
16.12.2010 ANALÝZA: Křestní jména v roce 1651 v Chrudimském kraji

Článek navazuje na již zpracovanou oblast Eggenbergského panství v jižních Čechách [1], rozšiřuje ji o oblast Chrudimského kraje a zároveň je dalším kamínkem do mozaiky snažící se vykreslit obraz obyvatelstva oblasti východních Čech po skončení Třicetileté války.

V 17. století se užívalo zhruba 150 rozličných křestních jmen. Jména označovaná jako oblíbená jsou ta, která přesahují 10% podíl, jména, jejichž výskyt se v dané populaci pohybuje mezi 3–10 %, jsou označovaná za běžná, a jména, jež dostává 1–2 % narozených, považujeme za obvyklá [2].

Kromě četnosti výskytu jednotlivých křestních jmen byla věnována pozornost také případným módním vlnám ve výskytu různých jmen u různých generací. Jako indikátor pro posouzení „módnosti“ jména bylo využito srovnání průměrného věku nositelů jména a celkového průměrného věku všech mužů resp. žen. Děti mladší 12 let nebyly do těchto výpočtů zahrnuty. Kromě průměrného věku byla „módnost“ křestního jména posuzovaná podle věkové struktury jeho nositelů (-ek). Problematickým se ukázalo stanovení dolní hranice četnosti výskytu jména, u kterého má ještě smysl tuto analýzu provádět. Křestní, která se vyskytovala ojediněle, mohla mít velký rozptyl věku, ale mohlo se jednat i o jedince zhruba stejně staré, a pak je na místě hovořit o jménu, které v době jejich narození bylo okrajovou módní záležitostí a dále se již nevyskytovalo. Volba křestního jména mohla být ovlivněna náboženskou příslušností, výskytem jmen v panovnických rodinách, sociálním postavením, regionem i jazykovou oblastí.

Při posuzování četnosti výskytu jednotlivých jmen, která se vyskytovala u 46 626 Soupisem evidovaných osob v Chrudimském kraji, byly brány jak české či z latiny vycházející, tak i německé ekvivalenty a jejich případné podoby dohromady. Bohužel ne všem záznamům v kolonce jméno se podařilo přiřadit nějaké konkrétní jméno. K takovým patří třeba mužské jméno Motl a jeho obměny, které se vyskytlo na panství Litomyšl a Lanškroun. Toto jméno bývalo na těchto panstvích uváděno i jako příjmení. Celkem se nepodařilo přiřadit 243 jmen, což je 0,5 %. Více nejasných záznamů se týká mužských jmen – zde se podařilo určit 98,8 %, zatímco u ženských jmen zůstalo neurčeno pouze 0,04 % jmen. Ještě je třeba uvést, že u 133 osob nebylo křestní jméno uvedeno vůbec, z nich bylo 107 žen.

V některých případech je identifikace s dnes užívanou podobou jména sporná. Na panství Litomyšl a Lanškroun nalézáme jméno Hanuš. Je otázkou, zdali jeho nositelům bylo opravdu toto jméno dáno již při křtu, nebo, což je velmi pravděpodobné, se jedná o domáckou podobu jména Jan, která se časem ustálila do samostatného jména. U jmen uvedených ve tvaru Mates či Matys se nepodařilo určit, jestli se jednalo o Matouše, Matyáše či Matěje. Všechna tato tři jména mají společný původ v hebrejském Matithjáh a výše uvedené tvary se v rodinách používaly k oslovení  jak nositelů jmen Matouš, tak i Matyáš nebo Matěj.
Je zřejmé, že rozličná křestní jména byla uváděna v různých variantách, tak jak je písař zaznamenal. Pouze na panství Bělá byl Soupis zpracován v němčině, na ostatních panstvích písaři použili češtinu. Nejvíce různých variant téhož jména můžeme zaznamenat u jména Václav. Na 2 501 nositelů tohoto jména připadá 14 rozličných podob zápisu, přičemž 2 446 jich je zapsáno jako Václav. Vykytovaly se i zápisy v domácké podobě Vašek a i různých z němčiny vycházejících formách jako např. Wentzel. Tyto německé formy byly zaznamenány nejenom na panství Bělá, ale i na jiných panstvích, na nichž byl Soupis pořízen v češtině. Jméno Felix se téměř výhradně vyskytovala v českém překladu: Štastnej.

Ženská křestní jména
Nejčetnějším ženským jménem byla Anna (4 643, tj. 18,7 %), druhým nejčetnějším jménem byla Kateřina (3 965, tj. 16,0 %), třetím oblíbeným jménem byla Dorota (3 917, 15,8 %). Magdalena, Mariana (nelze odlišit, zdali to bylo samostatné jméno, nebo složenina ze jmen Marie a Anna), Ludmila, Alžběta, Salomena, Marie byly jmény běžnými s četností  výskytu 3–9 %. Zuzana, Eva, Markéta, Barbora, Gertruda a Voršila byly jmény obvyklými. Ostatních 34 ženských jmen se objevuje u méně než 1 % nositelek. Deset jmen se vyskytlo pouze jedenkrát (Tab. 1).

Volba křestního jména závisela na jménu rodičů, kmotrů nebo podle světce, který měl svátek blízko dne narození či křtu dítěte [3]. Tyto závislosti jsou bohužel zpracovávaným pramenem nepostižitelné, neboť vyžadují individuální údaje o narozených, které by bylo možné získat pouze z křestních matrik. Děti nezřídka dostávaly při křtu více jmen, avšak v rodině pak byly označovány jen jedním z nich. I tak se ale lze pokusit o sledování případných generačních změn v oblibě jednotlivých jmen. Při tomto přístupu si budeme všímat jmen, která se nevyskytovala příliš často, protože právě u nich lze předpokládat, že teprve „přicházejí do módy, nebo naopak“.

Nejjednodušším možným kritériem pro postižení generačních změn v oblibě nějakého jména je, pokud vycházíme ze Soupisu pořizovaného k určitému okamžiku, porovnání průměrného věku nositelek/-ů konkrétního jména s průměrným věkem všech žen/mužů. Dále bychom ještě měli věnovat pozornost vlivu sociálního postavení na volbu jména, avšak zde je nutné konstatovat, že se žádná neprokázala.

Průměrný věk žen 12letých a starších zaznamenaných na Chrudimsku byl 29,1 roku. Nejčastěji se vyskytující Anny měly průměrný věk právě shodný s průměrným věkem všech žen (Tab. 2). Jméno Justýna se vyskytuje celkem na 13 panstvích 211krát, z toho 205 bylo starších 12 let.  Průměrný věk nositelek tohoto jména je 24,1 roku, můžeme tedy říci, že je to jméno, které „bylo moderní“, neboť se s ním setkáme spíše u mladších dívek. Obliba tohoto jména byla nepochybně regionální. V některých oblastech bychom Justýnu hledali marně, v Chrudimi, kde celkem žilo 1 001 žen, bychom našli pouze čtyři nositelky tohoto jména, na lanškrounském panství představovaly nositelky tohoto jména 2,4 % žen. Ani jednou bychom mezi Justýnami nenašli příslušnice dvou generací z téže rodiny. Naopak se zdá, že např. jméno Marta „vycházelo z módy“. Na Chrudimsku jich v době pořízení Soupisu žilo 129 starších 12 let, jejich průměrný věk byl 35,9 roku.

Regionální oblibu křestního jména nemá smysl posuzovat u jmen, která se vyskytovala výjimečně či dokonce v jednom jediném případě. Je evidentní, že takové jméno bylo z hlediska regionálního výskytu rozloženo zcela nerovnoměrně. Proto byla posuzována v první fázi pouze jména, která se vyskytovala u více než 1 % osob daného pohlaví. Přestože jméno Anna bylo z ženských jmen nejoblíbenější a to u všech věkových skupin, jeho regionální výskyt nebyl zcela rovnoměrný. Na statku Lhotka bylo nositelkami tohoto jména 7 z 19 zde zapsaných žen, na statku Orel to bylo 19 z 59 žen. Samozřejmě v takto malém počtu to mohlo být i dílem náhody. Na panství Seč se Anna jmenovalo téměř u 24 % z celkového počtu 355 zde žijících žen, což o 6 % převyšuje výskyt tohoto jména v celé populaci Chrudimského kraje. Oproti tomu na panství Bystrá a Čankovice jméno Anna se nevyskytovalo tak často, jak by odpovídalo krajskému průměru. Jmenovalo se tak 11,5 % z 1 056 zde zaznamenaných žen.

Ze všech měst, panství, statků a svobodných dvorů pouze na statku Bělá byl soupis veden německy, i když podle Sommera se nejednalo o jedinou německy mluvící oblast Chrudimského kraje. Sommer ve svém díle uvádí několik oblastí, kde se mluvilo stejně tak česky jako německy nebo převážně německy. Byly to části panství Litomyšl a Lanškroun, města Heřmanův Městec, Vysoké Mýto a Polička, dále statky Bystré a Německá Bělá a vesnice Herálec na panství Rychmburk.

Struktura jmen na statku Bělá se odlišuje od ostatních částí Chrudimského kraje. Jména Gertruda se zde z kategorie obvyklých jmen dostalo do kategorie jmen běžných, jeho výskyt byl třikrát větší než v celém kraji. Podobně jména Markéta, Rozina a Voršila. Výskyt jména Kristýna je vázán na německou jazykovou oblast, kde bychom se s nimi mohli setkat častěji než jinde, i když nikde jinde nebyl tak častý jako na statku Bělá. Jméno Marie, jehož výskyt na celém chrudimském kraji jej těsně řadil mezi jména obvyklá, tu bylo jménem velmi oblíbeným, neboť se vyskytovalo téměř u třetiny zde zapsaných žen. Naopak jinde oblíbené jméno Anna zde bylo pouze jménem běžným, podobně jako Dorota a Kateřina, u nichž četnost výskytu byla v porovnání s celokrajským výskytem poloviční.

Podobná struktura jmen byla i na ostatních panstvích, která Sommer uvádí jako německá nebo jazykově smíšená. V těchto oblastech se častěji než jinde vyskytovala jména Gertruda, Mariana, Marie, Markéta, Voršila a Zuzana. Naopak české jméno Ludmila zde nebylo tak časté jako oblastech, které Sommer uvádí jako české.

Mužská křestní jména
Variabilita mužských jmen byla v polovině 17. století ve srovnání s ženskými jmény vyšší – na Chrudimsku je zapsáno 114 mužských jmen, a jen 59 ženských jmen. Nejčetnějším mužským jménem v té době bylo jméno Jan (4 190, tj. 19,25 %), druhým nejčastějším byl Jiří  (2 613, tj. 12,00 %). Pouze u 65 z nich je uvedeno jméno v dnešní úřední podobě, u většiny je uvedeno Jiřík nebo Jíra. Třetím oblíbeným mužským jménem byl Václav (2 501, 11,49 %) Jména Matěj, Jakub, Martin, Pavel byla jmény běžnými s výskytem mezi 4–7 %. Jedenáct mužských jmen (Mikuláš, Tomáš, Matouš, Ondřej, Adam, Petr, Vavřinec, Bartoloměj, Lukáš, Šimon, Urban a Řehoř) patřilo mezi jména obvyklá a zbývajících 79 jmen se vyskytlo méně než 217krát, tedy v méně než 1 % případů, přičemž 26 z nich se vyskytlo pouze jedenkrát (Tab. 3).

Průměrný věk mužů 12letých a starších na Chrudimsku byl 31,7 roku. A tak jméno Karel (24 výskytů) bychom mohli považovat za jméno moderní, neboť průměrný věk jeho nositelů byl pouze 22 let. Nejstarším byl 60letý pekař z Košumberka, většinou však nositelé tohoto jména byli ještě v synovském postavení (Tab. 4). Průměrný věk nositelů jména Mikuláš byl 32,1 roku, což je o 4 desetiny roku více než celkový průměrný všech mužů žijících na Chrudimsku. Věková struktura nositelů jména Mikuláš se od celkové věkové struktury všech mužů lišila zejména ve větším zastoupením osob ve věku 45–54 let.

U jmen, která se vyskytovala ojediněle, můžeme v mnoha případech o módních vlnách pouze spekulovat. To však není případ jména Augustin, které se sice vyskytlo pouze 10krát, ale až na dvě výjimky byli nositelé tohoto jména mladší 25 let.

Z mužských jmen bylo v německy mluvících oblastech častější jméno Bartoloměj, jak o tom svědčí jeho výskyt na panství  Bělá, Heřmanův Městec a Lanškroun. Naopak jméno Jan, které bylo v polovině 17. století nejoblíbenějším, se na panství Bělá vyskytovalo podstatně méně často, než by odpovídalo celokrajskému průměru. Zde bychom to mohli přičíst na vrub málo početnému zkoumanému vzorku, avšak podobná situace byla i na panství Polička a Bystrá a Čankovice, která početností o obyvatel rozhodně nepatřila mezi panství malá. Jméno Jiljí, které nepatřilo ani mezi obvyklá jména, se vyskytovalo výhradně v německy mluvících oblastech na panstvích Bystrá a Čankovice, Polička, Litomyšl a Lanškroun, přičemž na tomto panství se vyskytoval jak český tvar Jijlí, tak i z latiny vycházející Egidius.

Jména, která byla dávána dítěti při křtu zcela výjimečně a jejichž počet nositelů byl menší než 1 %, měla často regionální charakter. Jméno Apolena nebylo nikterak časté, na celém Chrudimsku nalézáme pouze 23 jeho nositelek, z toho 10 na  panství Litomyšl a z nich však maximálně dvě byly ze stejného místa, takže jeho nositelky patrně nebyly příbuzné a vzhledem k věku se nejednalo ani o příbuzenství duchovní ze vtahu kmotra – kmotřenka. Četnost výskytu tohoto jména na panství Litomyšl může být samozřejmě ovlivněna celkovým počtem zde zaznamenaných obyvatel (8 017), avšak na srovnatelně velkém panství pardubickém nebyla ani jedna. Jméno Kristián, které se v záznamech vyskytuje pouze 9krát, také nalézáme až na jednu výjimku v německy mluvících oblastech.

Křestní jméno a vyznání
Hledání závislosti křestního jména a vyznání je jen na základě údajů ze Soupisu problematické, protože mnozí, kteří byli pokřtěni a vychovávání v protestantské víře, v průběhu života pod tlakem okolností přestoupili na víru katolickou. Zaměřme se zde pouze na starozákonní jména, u nichž lze předpokládat, že se mezi protestanty vyskytovala častěji než mezi katolíky.

Mezi nositeli jména Adam, kterých bylo 406, nalézáme pouze 46 nekatolíků. Výskyt tohoto jména je z regionální hlediska poměrně rovnoměrný, takže pokud se někteří jeho nositelé přihlásili ke katolické víře, můžeme se domnívat, že se tak dělo rovnoměrně na všech panstvích, statcích i ve městech. Mezi nositeli jména David (celkem jich Soupis zachytil 37) nacházíme pouze 4 nekatolíky. Daniel  se vyskytlo 152krát, nekatolíků byly pouze 17.

Jméno Eliáš se vyskytlo 28krát, průměrný věk jeho nositelů byl 33,76 roku, což je téměř o tři roky více než  u všech mužů v Chrudimském kraji. Nejmladšímu bylo 13 let, nejstaršímu 51 roků. U dvou Eliášů z panství Bystrá a Čankovice nebylo vyznání uvedeno, 7 jich bylo nekatolíků z toho dva beznadějní. Eliášů katolického vyznání tedy bylo 75 %, což na první pohled téměř odpovídá podílu katolíků na celém Chrudimsku, avšak je třeba si uvědomit, že na celém chrudimském kraji byl poměrně značný podíl těch, u nichž vyznání uvedeno nebylo, takže 25 % Eliášů nekatolického vyznání převyšuje průměr chrudimského kraje.

Jáchyma nacházíme 9krát, jeden z nich byl nekatolík a jeden žid. Nositelů jména Jeremiáš zachytil Soupis 10, z toho dva byli zatvrzelí nekatolíci z panství Seč, na němž byl podíl nekatolíků velmi vysoký. Stejně tak mezi Šimony a Tobiáši je výskyt nekatolického vyznání pod celokrajským průměrem. Mezi Zachariáši nebyl ani jeden nekatolík, nutno však podotknout, že všichni žili ve městech, kde byla rekatolizace tvrdě prosazována.

Jméno Samuel se v Soupise vyskytuje 99krát, z toho u 18 nekatolíků a u čtyř nebylo vyznání uvedeno. Z toho vyplývá, že mezi Samueli bylo více nekatolíků než celkově mezi všemi muži Chrudimského kraje.

Jména Alžběta, Anna, Eva, Judita a Marie jsou jména hebrejská, ale v době pořízení Soupisu patřila mezi jména oblíbená či běžná, a tak nepřekvapí, že podíl nekatoliček mezi nositelkami těchto jmen víceméně odpovídal výskytu nekatoliček mezi ženami celkem. Nositelky jména Ester byly až na výjimku katoličky.

Jméno Magdaléna je sice novozákonní, ale mezi jeho nositelkami bylo o 6 % více nekatoliček než mezi ženami celkem. Jméno Marta také můžeme zařadit mezi novozákonní, ale výskyt nekatoliček mezi jeho nositelkami byl výrazně menší než mezi nositelkami jména Magdaléna – o 18 procentních bodů. Jméno Salomena nacházíme mezi nekatoličkami o 8 % častěji než mezi všemi ženami zapsanými v celém kraji.

U 17 židů zapsaných soupisem nalézáme nejen starozákonní jména Abrahám, Jáchym, Neftalím, Alžběta, Anna, Ester, Salomena, ale i Nikodém, Eliška, Regina a Veronika.

Připustíme-li, že před rekatolizačním tlakem mohla existovat závislost křestního jména a vyznání, pak závěrem tedy můžeme říci, že se v době, kdy byl Soupis pořizován, se už nedá tato závislost prokázat.

Článek vznikl s podporou dlouhodobého výzkumného záměru 2D06026 „Reprodukce lidského kapitálu“ financovaného MŠMT ČR.

Zdroje
[1] Kačerová, E.: Křestní jména v roce 1651. In: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=87
[2] Heřmánková, M.: Demografický vývoj únětické farnosti v 18. století. In: Historická demografie 24. Praha 2000,  s. 94.
[3] Kačerová, E.: Demografický vývoj farnosti Panny Marie pod řetězem v Praze v 17. a 18. století. Rigorózní práce. PřF UK. Praha 2004, str. 81–89.
[4] Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen: statistisch-topographisch darsgestellt. Fünfer Band, Chruimer Kreis. Prag, 1837.
[5] Soupis poddaných podle víry – Chrudimsko 1–3. Zpracovaly Matušíková, L. –Pazderová, A. Státní ústřední archiv v Praze, 2001, 1156 s.Tab. 1: Absolutní a relativní četnost křestních jmen žen, Chrudimsko 1651


Tab. 2: Průměrný věk podle křestního jména ženy,12leté a starší, Chrudimsko 1651


Tab. 3: Absolutní a relativní četnost křestních jmen mužů, Chrudimsko 1651


Tab .4: Průměrný věk podle křestního jména muže, starší 12 let, Chrudimsko 1651


Eva Kačerová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum