demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187767

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
10.01.2011 REPORTÁŽ: Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády ČR

Dne 30.listopadu 2010 se na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu ČR konala VI. Mezinárodní konference o rodinné politice nazvaná „Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády České republiky“, jejímž pořadatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z této konference vám přinášíme reportáž.


MPSV zvolilo téma konference s ohledem na programové prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala, že bude vytvářet podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti a že vytvoří podmínky k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti. Cílem této konference bylo nabídnout odborné a zajímavé příspěvky o plánovaných opatřeních a za účelem srovnání a „příkladů dobré praxe“ příspěvky o podobě a podpoře obdobných opatření v jiných zemích EU ve smyslu požadavků na provoz, kvalifikaci pečovatelek, režimu fungování služeb, daňových a jiných úlevách za účelem zajištění finanční dostupnosti služeb, formách podpory částečných úvazků apod.  Přednášejícími účastníky konference byli jak experti z akademické a výzkumné sféry, tak zástupci státní správy a další aktéři rodinné politiky z České republiky i ze zahraničí.

Konferenci zahájil úvodním slovem náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku David Kafka a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR Helena Langšádlová.

V první části konference se účastníci v rámci jednotlivých příspěvků věnovali tématu služeb péče o děti a zkušenostem z některých zahraničních zemí.

Kateřina Jirková z odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí pohovořila v úvodu tohoto bloku o konkrétním návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. Tento návrh, jehož základním cílem je podpora sladění pracovního a rodinného života, vychází z prorodinného balíčku schváleného usnesením vlády ze dne 19.11.2008 a předložen vládě bude opět do konce února 2001.

Obsahem návrhu je:
- Vzájemná rodičovská výpomoc  (tzv. sousedské hlídání) – základní podmínkou je, že rodič osobně a celodenně pečuje v domě nebo bytě, který obývá se svou rodinou, o vlastní dítě ve věku do 7 let a současně pečuje nejvýše o 3 svěřené děti. Nebude limitována úplata za poskytování péče a zůstane zachován nárok na rodičovský příspěvek, a to jak pro poskytovatele, tak příjemce výpomoci.
- Revize provozních podmínek péče o děti poskytované v režimu živnosti  - je-li pečováno o nejvýše 4 děti, na provozovnu se nevztahuje hygienická vyhláška. Revize upravuje též požadavky na vzdělání.
- Provozní podmínky poskytování péče mimo režim školského a živnostenského zákona
- Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatelů na zřízení, provoz a zajištění péče o děti svých zaměstnanců
- Zrušení podmínky omezeného pobytu pro zachování nároku na rodičovský příspěvek u dětí starších 2 let
Návrh dalších úprav:
- Zrušení bezplatného posledního roku předškolního vzdělávání
- Navýšení finanční spoluúčasti zákonných zástupců dítěte na úhradu nákladů na předškolní vzdělávání
Opatření nerealizovaná návrhem:
- Otcovské – dávka dle zákona o nemocenském pojištění
- Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele ve výši 7200 Kč ročně na jeden částečný úvazek pro rodiče s dítětem do 6 let věku
- Rozšíření okruhu osob, které mají nárok na odměnu pěstouna

Druhý blok konference byl zaměřen na téma částečných úvazků a jiných forem úpravy pracovní doby, které jsou přátelské rodičům. V České republice existují v zákoníku práce instituty, které mohou napomoci harmonizaci rodinného a pracovního života (pružná pracovní doba, práce na zkrácenou pracovní dobu či práce z domova). Dle řady publikovaných výzkumů však reálné využití těchto možností neodpovídá deklarovaným preferencím českých rodičů a konkrétně částečné úvazky využívá pouze malý podíl žen. Méně časté využívání možnosti pracovat na zkrácený úvazek, v porovnání s průměrem v zemích EU, může být dáno na jedné straně neochotou zaměstnavatelů poskytovat zkrácené úvazky (či nabízet jiné formy úpravy pracovní doby), na druhé straně však také malým zájmem některých zaměstnanců, za nímž může stát např. menší ekonomický přínos takovéhoto zaměstnání.

V tomto bloku vystoupili čeští i zahraniční odborníci. Odborníci ze zahraničí představili konkrétní podobu podpory slučitelnosti práce a zaměstnání ve svých zemích. Doris Palz z Rakouska představila program „Audit rodina & zaměstnání“ (Audit berufundfamilie), který v Rakousku podporuje podniky a zaměstnavatele v zavádění personální politiky zaměřené na podporu slučitelnosti pracovních a rodinných povinností jejich zaměstnanců.  Audit analyzuje 10 klíčových oblastí personální politiky, kterými jsou: podniková kultura, pracovní doba, rodičovství (rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání), organizace práce, pracoviště, informační a komunikační politika, kultura managementu, osobní rozvoj zaměstnanců, odměňování (složky platu) a služby pro rodiny. Výsledky tohoto auditu jsou uznávány nejen v Rakousku, ale i po celém Německu, Itálii a ve Slovinsku. 

Monique Kuunders představila specifika fungování a využívání částečných úvazků v Nizozemí, neboť právě zde pracuje nejvyšší podíl osob (především žen) na částečný úvazek v porovnání s ostatním zeměmi EU. Nastínila však také negativa, která jsou s částečnými úvazky spojována – jedná se jak o nízký počet odpracovaných hodin, kterým ženy přispívají k celkovému počtu odpracovaných hodin, tak o vzrůstající závislost matek samoživitelek, jejichž počet i podíl v Nizozemí stoupá, neboť tyto ženy v případě nulového nebo částečného úvazku často nejsou schopny zajistit své rodině dostatek financí na fungování. 

Marta Ženíšková z odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí prezentovala informace týkající se slev na pojistném na sociální pojištění, které mají přispět k podpoře zaměstnávání rodičů pečujících o děti do 6 let věku na zkrácené úvazky. 

Robert Jahoda z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí prezentoval modelové  příjmové situace rodin s malými dětmi při vstupu pečujícího rodiče na trh práce.  V modelech pracoval s ukazatelem průměrné efektivní daňové sazby (AETR), který je ukazatelem finančních stimulů při vstupu na trh práce. Mezi tyto finanční stimuly lze řadit: změnu daňových odvodů rodiny, náklady na péči o dítě (rozsah služeb a jejich cena), náklady na dojezd do zaměstnání, ztrátu nároku na rodičovský příspěvek, případně a snížení dávek SSP v hmotné nouzi. Průměrná efektivní daňová sazba pak ukazuje, do jaké míry se „vyplatí“ pečujícímu rodiči vstoupit na trh práce, neboť kalkuluje s tím, jaká část z pracovního příjmu rodiči zbude, odečte-li si náklady s tím spojené, tj. ztrátu rodičovského příspěvku, náklady na hlídání dětí, změny v daňových odpisech na manžela/ku a pod. Z prezentovaných analýz vyplynulo, že na rozhodnutí o vstupu na trh práce mají zásadní vliv náklady na zajištění péče o dítě a to, zda pečující rodič ztratí nárok na rodičovský příspěvek, nebo ne. Vliv ostatních finančních stimulů pak již není tak velký, za pozornost však stojí, že současné nastavení daňového systému nemotivuje k částečným úvazkům, neboť příjem často nevykompenzuje daňovou slevu, o kterou rodina při nástupu pečujícího rodiče do zaměstnání přijde.

V třetí části konference se uskutečnily 3 workshopy, kterých se vedle přednášejících mohlo aktivně zúčastnit odborné publikum a které byly věnované 3 hlavním tématům, o nichž se na konferenci hovořilo.

Na prvním z workshopů byla detailněji diskutována otázka podpory částečných úvazků i jiných forem úpravy pracovní doby prostřednictvím měkkých a tvrdých opatření, a to včetně efektivity opatření a při zohlednění specifik situace v České republice.  

Druhý z workshopů se zaměřil na téma alternativní rodinné péče prostřednictvím institutu sousedského hlídání, miniškolek a na péči o děti v režimu zákona o živnostenském podnikání. Předmětem diskuse v konfrontaci se zahraničními zkušenostmi byla především efektivita takovýchto opatření, způsoby evidence a otázky garance kvality těchto služeb, kvalifikační předpoklady pečovatelů, provozní podmínky (vč. hygienických předpisů, finančních podmínek a pod.) i otázka způsobu a rozsahu kontroly takovéto péče.

Předmětem jednání v rámci třetího workshopu bylo zapojení různých subjektů do poskytování služeb péče o děti, tj. zaměstnavatelů, včetně specifik malých zaměstnavatelů, malých obcí a nestátních neziskových organizací. Diskutováno bylo rovněž vytvoření podmínek pro poskytování služeb a motivace nestátních subjektů, včetně daňových úlev a úpravy provozních podmínek.


Kamila Svobodová, Anna Šťastná

Demografické informační centrum
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum