demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186880

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
3.03.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu je jedním z hlavních pramenů demografických dat, který nám poskytuje informace o stavu, počtu, struktuře a rozmístění obyvatelstva, dále údaje o počtu a složení domácností, o úrovni bydlení i o dojížďce do zaměstnání a do škol. Sčítání letos proběhne ve většině evropských zemí a v Česku byla za rozhodný okamžik stanovena půlnoc z 25. na 26. března.

Historie sčítání lidu sahá až do období prvních velkých civilizací (Babylón, Egypt, Palestina, Řecko, Řím), kdy zjištěné počty osob sloužily především k daňovým a vojenským účelům. Sčítáni byli především svobodní občané (nikoliv otroci) a často pouze dospělí muži. První sčítání v evropských zemích zahrnující celé obyvatelstvo se datují do poloviny 18. století a souvisela s rozvojem státní a církevní administrativy. Období tzv. „moderního sčítání“ začíná na území České republiky rokem 1869, kdy proběhlo první sčítání, které vycházelo ze zásad stanovených mezinárodními kongresy. Sčítání lidu probíhají s desetiletou periodicitou a průběžně se mění obsah zjišťování i technika zpracování získaných dat.


Stejně jako v roce 2001 probíhá i letos sčítání metodou sebesčítání, kdy každá osoba vyplňuje sčítací formulář za sebe, své děti a domácnost sama. Nově lze však sčítací formulář vyplnit na internetu, je však nutné mít v ruce papírový formulář, který buď získáme od sčítacího komisaře, nebo si ho můžeme vyzvednout na poště. Důležité pro vyplnění webové formuláře jsou dva unikátní kódy zobrazené na papírovém formuláři, jenž umožní vstup do formuláře webového. Možnost vyplnit formulář elektronicky má své nesporné výhody:

- vyplněné údaje jsou jednoznačné, svou roli tak nehraje fakt, zda jsme zvolili správný druh propisky, písma, zda není papír přehnut a zda tedy budou informace během hromadného skenování řádně načteny;
- vyplnění elektronického formuláře zabere méně času a lze ho provést kdykoliv do nejzazší možné doby odeslání, která je stanovena na 14. dubna. Na předání formulářů se tak nemusíme domlouvat se sčítacím komisařem, házet je do poštovní schránky nebo je donášet na poštu;
- elektronický formulář dokáže odhalit některé zjevné chyby při vyplňování, obsahuje totiž několik logických kontrol vztažených na pohlaví, datum narození, rodinný stav nebo ekonomickou aktivitu. Např. pokud bude zaškrtnuto jedno ze dvou možných políček v kolonce Nezaměstnaní, neumožní již dotazník vyplnit otázky týkající se dojížďky do zaměstnání;
- opravit špatně vyplněný údaj v elektronickém formuláři je mnohem jednodušší než přepisovat již jednou vyplněné kolonky v papírové verzi.


Novinkou letošního sčítání je také snaha statistiků získat data o lidech bez domova. A jak to bude fungovat? Český statistický úřad využije jako sčítacích komisařů pracovníky azylových domů, kteří se budou snažit vyplnit se svými klienty sčítací list. Sčítání proběhne v azylových domech, v domech na půli cesty, v noclehárnách a v nízkoprahových denních centrech, které lidé bez domova navštěvují z důvodu zajištění stravy a hygieny. Data získaná o lidech bez domova by měla sloužit pro plánování sociálních služeb na území České republiky a při tvorbě programů a projektů, jejichž obsahem je snaha o začleňování těchto osob zpět do běžného života. Dále by měla být zjištěna absorpční kapacita stávající sítě azylových zařízení, což by mělo pomoci při přerozdělování finančních prostředků určených na sociální služby.


A kde všude se dají data získaná při sčítání využít?

Hasiči. Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
- Povodně. Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech.  Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a  z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat.
- Dopravní obslužnost. Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.
Školy a školky. Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách, případně kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít.
Péče o seniory. Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky obědů). 
Vakcíny pro očkování dětí. Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou k dispozici.
Nabídka a poptávka na pracovním trhu. Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
Peníze z EU. Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny.
Část výnosů z daní, která připadne obcím. Ministerstvo financí využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni.
Naši poslanci v EU. Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.
- Hluk. Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo v případě nových projektů může být) zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak připravují protihluková opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace na protihluková opatření.
Faktické bydliště. Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.
- Živnostníci, podnikatelé a firmy. Ti získají díky sčítání velmi dobrý přehled o tom, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují.
(převzato z www.scitani.cz)


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 upravuje zákon č. 296/2009 Sb., ze kterého plyne všem fyzickým osobám povinnost odevzdat vyplněné sčítací listy včas, tedy do 14. dubna 2011, na stanovená místa, přičemž údaje ve sčítacích listech musí být přesné a úplné. V případě nedodržení těchto povinností by mohl Český statistický úřad s takovou osobou zahájit správní řízení, ve kterém by jí mohla být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč.


Alexandra Bábíčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum