demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186254

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
13.06.2011 ANALÝZA: ECHI ukazatele – Evropské ukazatele o zdraví

Na mezinárodní úrovni existuje řada seznamů ukazatelů, jako jsou např. ukazatele udržitelného rozvoje (SDI), Strukturální ukazatele (k monitorování Lisabonské strategie), ukazatele k monitorování v oblasti sociální ochrany vytvářené ISG SPC, ukazatele v databázi WHO (Health for all) a OECD (Ukazatele kvality apod). Ukazatele ECHI se zaměřují na oblast zdraví.


Historie projektu

Projekt tvorby ECHI (European Community Health Indicators) ukazatelů byl zahájen již v roce 1997, kdy v rámci Programu monitorování v oblasti zdraví bylo jedním z hlavních cílů stanovení sady zdravotnických ukazatelů k monitorování trendů, mezinárodní komparaci a k podpoře národních a EU politik. Monitorování zdraví bylo v tomto kontextu chápáno jako základ pro zdravotní politiku a plánování zdravotní péče.

Tento cíl byl naplněn ECHI(M - Monitoring) projekty, kterých bylo postupně několik:
 • ECHI-1: 1998-2001 (snaha pokrýt ukazateli celou oblast veřejného zdraví, naplnit potřeby uživatelů, politické potřeby EU a členských států, přitom využít stávajících zdrojů a zároveň přinést určité inovace)
 • ECHI-2: 2002-2005  (výběr užší skupiny ukazatelů, jehož kritérii bylo: zaměření na rozšířené problémy veřejného zdraví, nerovnosti ve zdraví, možnost ovlivnění, zlepšení)
 • ECHIM: 2005-2008 (hlavním cílem této fáze bylo vyvinout a implementovat seznak ECHI ukazatelů ve všech zemích EU, vyhodnocení předpokladů pro implementaci, zhodnocení dostupnosti a srovnatelnosti zdrojů dat pro ukazatele)

Výsledkem bylo vytvoření sady nejprve 200 ukazatelů ( ve vlně ECHI 1), později pak 82 ukazatelů v rámci tzv. „shortlistu“ (ve vlně ECHI 2), nakonec byl vytvořen seznam 88 ukazatelů v roce 2008. V současné době probíhá další navazující fáze ECHIM JA (JA - Joint Action, "Společná akce"), která je vytvořena k podpoře naplňování cílů 2. akčního programu v oblasti zdraví (pro roky 2008-2013) a má za cíl upevnit a rozšířit ECHI ukazatele na udržitelný monitorovací systém zdraví v Evropě. Nejprve byl projekt ECHIM JA plánován do konce roku 2011, později však byl prodloužen do poloviny roku 2012.

Organizace projektu ECHIM JA

Celý projekt je koordinován finským Národním institutem pro zdraví a sociální péči (THL), dále pak jsou do projektu zahrnuta 4 koordinační centra umístěná v Nizozemí (Národní institut pro veřejné zdraví a prostředí RIVM), dále pak v Německu (Robert Koch institut  RKI), Litvě (Hygienický institut  LSIC) a Itálii  (Institut veřejného zdraví  ISS). vedle řídících center projekt koordniuje řídící skupina (Core Group ECHIM složená ze zástupců 14 zemí), aktivně se na jeho aktivitách podílejí i zástupci DG Sanco a Eurostatu, WHO a rozšířená  řídící skupina skupina složená ze zástupců všech 27 zemí EU. Do společné akce (JA) je zapojeno 27 členských států EU a rovněž Island, Norsko a Moldavsko a kontaktní osoby ve 32 státech. Projekt je financován z prostředků EU, finance jsou však určeny zejména na aktivity na mezinárodní úrovni, národní implementace financována z EU není.

Konkrétními cíli projektu ECHIM JA jsou:

 • Zlepšení, dokumentace a udržení seznamu ECHI ukazatelů
 • Vývoj pokynů a specifických národních plánů pro implementaci ECHI ukazatelů
 • Implementace ECHI ukazatelů v členských zemích
 • Udržení sítě národních expertů z oblasti zdraví pro ECHI ukazatele a potřebný sběr dat
 • Mapování, design a testování předávání dat mezi členskými zeměmi a centrálou
 • Prezentace dat založených na ECHI ukazatelích
 • Vytvoření první společné zprávy na základě dat za ECHI ukazatele

Seznam ukazatelů

Jak je již uvedeno výše, v rámci projektu ECHI(M) jde zejména o vytvoření seznamu ukazatelů vztahujících se ke zdraví a jejich pokrytí údaji. V průběhu projektu byl v minulosti vytvořen jednak dlouhý seznam ukazatelů (Longlist)  a dále pak tzv. "Shortlist", kde je zahrnuto celkem 88 ukazatelů a používá se častěji.

Tyto ukazatele v rámci Shortlistu lze členit z několika hledisek.  Jedním z možných členění  je dle obsahu, oblasti, k jaké se vztahují. Tak existuje celkem 5 tématických skupin, v jejichž rámci je zahrnut různý počet ukazatelů.

A. Demografické a socioekonomické faktory (9 ukazatelů)
1.    Obyvatelstvo podle pohlaví a věku
2.    Hrubá míra porodnosti
3.    Věkové složení matek
4.    Úhrnná plodnost
5.    Populační projekce
6.    Obyvatelstvo podle vzdělání
7.    Obyvatelstvo podle zaměstnání
8.    Celková nezaměstnanost
9.    Obyvatelstvo pod hranicí chudoby a příjmová nerovnost

B. Zdravotní stav (32 ukazatelů)
10.    Střední délka života
11.    Kojenecká úmrtnost
12.    Perinatální úmrtnost
13.    Úmrtnost podle příčin
14.    Zemřelí v důsledku užívání návykových látek
15.    Zemřelí v důsledku kouření
16.    Zemřelí v důsledku konzumace alkoholu
17.    Zvýšená úmrtnost v důsledku horkých vln
18.    Vybrané infekční nemoci
19.    HIV/AIDS
20.    Incidence zhoubných novotvarů
21.    Cukrovka
22.    Demence/Alzheimerova nemoc
23.    Deprese
24.    Akutní infarkt myokardu
25.    Mozková mrtvice
26.    Astma
27.    Chronická obstrukční plicní nemoc
28.    Nízká porodní hmotnost
29.    Úrazy doma a ve volném čase, násilí
30.    Úrazy při dopravních nehodách
31.    Úrazy na pracovišti
32.    Pokus o sebevraždu
33.    Subjektivně vnímané zdraví
34.    Chronická nemocnost
35.    Dlouhodobé omezení v činnostech
36.    Snížení tělesných a smyslových funkcí
37.    Celková svalo-kosterní bolest
38.    Psychologické potíže
39.    Duševní pohoda
40.    Zdravá délka života
41.    Střední délka života prožitá ve zdraví: ostatní

C. Zdravotní determinanty (14 ukazatelů)
42.    Index tělesné hmotnosti
43.    Krevní tlak
44.    Pravidelní kuřáci
45.    Kouření v těhotenství
46.    Celková konzumace alkoholu
47.    Riziková konzumace alkoholu
48.    Užívání nelegálních drog
49.    Konzumace/dostupnost ovoce
50.    Konzumace/dostupnost zeleniny
51.    Kojení
52.    Fyzická aktivita
53.    Zdravotní rizika související s prací
54.    Sociální podpora
55.    Expozice PM10 (pevným částicím)

 D. Zdravotnické intervence: zdravotní služby (29 ukazatelů)
56.    Proočkovanost u dětí
57.    Pročkovanost proti chřipce u starší populace
58.    Screening rakoviny prsu
59.    Screening rakoviny děložního čípku
60.    Kolorektální screening
61.    Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen
62.    Nemocniční lůžka
63.    Zaměstnaní lékaři
64.    Zaměstnaný ošetřovatelský personál
65.    Mobilita zdravotnických odborníků
66.    Medicínské technologie: MRI a CT
67.    Vícedenní hospitalizace na vybrané diagnózy
68.    Jednodenní hospitalizace na vybrané diagnózy
69.    Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz
70.    Průměrná ošetřovací doba u vybraných diagnóz
71.    Návštěvy u praktického lékaře
72.    Ostatní ambulantní návštěvy
73.    Vybrané operace: PTCA, TEP katarakta
74.    Užívání vybraných skupin léčiv
75.    Mobilita pacientů
76.    Krytí zdravotním pojištěním
77.    Výdaje na zdravotnictví
78.    Přežívání na zhoubné novotvary
79.    Úmrtnost do 30 dnů u hospitalizovaných s AIM
80.    Spravedlivý přístup ke zdravotním službám - ekvita
81.    Čekací doby u plánovaných operací
82.    Infekce chirurgických ran
83.    Pozdně zahájená léčba rakoviny
84.    Péče o diabetiky

E. Zdravotnické intervence: podpora zdraví (4 ukazatele)
85.    Politiky týkající se expozice tabákovému kouři v prostředí
86.    Politiky týkající se zdravé výživy
87.    Politiky a postupy týkající se zdravého životního stylu
88.    Integrované programy v zařízeních, včetně pracovišť, škol, nemocnic

Ke každému ukazateli byl následně na mezinárodní úrovni vypracován tzv. dokumentační list, který obsahuje tyto informace:
 • definici ukazatele
 • způsob výpočtu ukazatele
 • relevantním členění (např. pohlaví, věk apod.)
 • preferovaný typ a zdroj dat
 • dostupnost dat a periodicitu, s jakou jsou data aktualizována
 • princip, koncept ukazatele
 • reference (odkaz na datové zdroje apod.)
 • co je nutné udělat

Příklad takového dokumentačního listu za ukazatel 19 HIV/AIDS je dostupný zde.

Zde je nutné upozornit na skutečnost, že některé ukazatele se ještě dále člení na verzi A a B, kdy je ukazatel rozlišen z hlediska typu dat, z nichž vychází. Tak např. ukazatel č. 21 je členěn na ukazatel 21A, který hodnotí prevalenci diabetu na základě výpovědí respondentů ve výběrových šetřeních (tzv. self reported prevalence) a 21B, který hodnotí prevalenci diabetu na základě administrativních zdrojů (tzv. register based prevalence).

Dalším způsobem členění seznamu je to, v jakém stadiu rozpracovanosti se ukazatel nachází. Obecně se rozlišují 2 skupiny ukazatelů:
 • implementační sekce (64 ukazatelů v květnu 2010) : u těchto ukazatelů byl dosažen konsensus z hlediska definice ukazatele, zdroje dat, dostupnost dat je dobrá. Pro tyto ukazatele byly detailně rozpracovány dokumentační listy.
 • rozvojová sekce (24 ukazatelů v květnu 2010): u těchto ukazatelů nelze počítat s připraveností k implementaci,neboť je nutné je dále rozpracovat z hlediska definice či zajištění dat. Dokumentační listy k těmto ukazatelům obsahují pouze obecnou informaci o problému.
V průběhu roku 2011 probíhá revize tohoto seznamu z hlediska kriterií pro zařazení do jednotlivých sekcí, tak z hlediska zařazení jednotlivých indikátorů.

V říjnu 2011 byl uveřejněn seznam operacionalizovaných proměnných, kde jsou pro jednotlivé ukazatele uvedena konkrétní požadovaná členění.

Zdroje dat a pilotní sběr

U značné části ukazatelů je zdrojem dat již existující mezinárodní databáze údajů, kterou jednotlivé země pravidelně naplňují údaji, event. datové zdroje, které nejsou v databázi přímo zvěřejněny, ale kterými daná organizace disponuje, příp. data z mezinárodních projektů. Jedná se zejména o data sbíraná Eurostatem, WHO (Světová zdravotnická organizace), OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) ale i např. EMCDDA (Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti), ECDC (Evropské středisko pro kontrolu a prevenci onemocnění). Významným zdrojem dat je šetření EHIS (European Health Interview Survey), které bylo v letech 2007-2010 provedeno ve většině zemí EU a data byla předána Eurostatu. Přesto u některých ukazatelů jednoznačný a harmonizovaný zdroj dat chybí. U těchto ukazatelů bylo v rámci projektu ECHIM JA rozhodnuto o pilotním sběru dat, kdy mají jednotlivé země dle specifikovaných definic a požadavků na data a jejich členění uvést údaje získané z národních zdrojů spolu s upřesněním tzv. metadat, tedy podrobností o poskytnutých údajích, jejich typu, přesnosti, periodicitě apod. Vyhodnocení tohoto pilotu bude součástí dalšího rozvoje seznamu ukazatelů a jeho upřesnění.

Implementace na národní úrovni

V rámci projektu ECHIM JA je jedním z úkolů podpora implementace ECHI na národní úrovni. Za tímto účelem byl vypracován dokument s pokyny k implementaci.  Implementace je tak založena na několika doporučených krocích, jejichž konkrétní realizace v dané zemi je specifická a odpovídá aktuálním podmínkám a dostupnosti ukazatelů pro danou zemi.

Základní kroky implementace lze vymezit takto:
 • Ustavení skupiny expertů na národní úrovni, tzv. Národní implementační tým (NIT)
 • Zmapování stávající situace s ohledem na ukazatele ECHI a jejich užívání v dané zemi, stanovení plánů a cílů implementace (tzv. Komunikační šetření)
 • Vytvoření Implementačního plánu na základě obecných doporučení, stanovení termínů
 • Komunikační plán, komunikační aktivity, prezentace seznamu
 • Revize stávajících zdrojů dat a jejich kvality, vytvoření a uzpůsobení podmínek pro naplnění indikátorů daty
 • Podání informace klíčovým aktérům (národní administrativa a tvůrci zdravotní politiky, tzn. ministerstva, národní statistický úřad, institut veřejného zdraví) o zavedení ECHI na národní i mezinárodní úrovni, navázání kontaktu a případné spolupráce
 • Prezentace ukazatelů (web, databáze apod.)
Veškeré kroky realizované v rámci implementace jsou průběžně konzultovány s Řídící skupinou (CG ECHIM).

V České republice byla implementace ukazatelů zahájena Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR  v roce 2009, kdy byl nejprve vytvořen Národní implementační tým (složený ze zástupců ÚZIS ČR a MZ ČR), který byl posléze v roce 2010 rozšířen zahrnutím členů dalších relevantních organizací v oblasti zdravotnické statistiky. Dále byl vytvořen Národní implementační plán  a Národní komunikační plán pro rok 2010, zároveň byl proveden přehled dostupnosti ukazatelů a byly zahájeny komunikační a prezentační aktivity (např. vytvoření národní verze informačního letáku). V průběhu roku 2010 byla zároveň připravena data v rámci pilotního sběru a předána odpovědným institucím.

Dalšími kroky, které budou v ČR do konce projektu realizovány je např. vyhodnocení pilotu, zavedení sběru dosud nedostupných dat pro vybrané ukazatele, zapracování indikátorů do webové prezentace Dynamických tabulek, vytvoření překladu dokumentačních listů.

Zdroje informací na mezinárodní i na národní úrovni

Na mezinárodní úrovni jsou obecné informace o projektu ECHIM jsou k dispozici zde , konkrétní stránky věnující se ukazatelům ECHI, jejich popisu, definicím (včetně dokumentačních listů) jsou zde . Data za vybrané ECHI ukazatele DG Sanco prezentuje v rámci tzv. HEIDI (Health in Europe: Information and Data Interface) data tool.
ECHI ukazatele jsou zde členěny na 4 skupiny :
 • Demografické a socio-ekonomické faktory
 • Determinanty zdraví
 • Zdravotní stav
 • Zdravotnické intervence

Obr.: Hodnoty ukazatele 55: Expozice PM10 (pevným částicím)


Zdroj: DG Sanco, Heidi data tool
Ukazatel měří váženou průměrnou roční koncentraci pevných částic, tj. částic o průměru do 10 mikrometrů,
ve městech. Tyto částice mohou vniknout hluboko do plic, kde mohou způsobit záněty a zhoršení stavu osob s plicními a srdečními chorobami. Llimit je stanoven na 40 mikrogramů PM10 na metr krychlový.


V rámci nástroje jsou prezentována jak data (pomocí čárových grafů, map, sloupcových grafů či tabulek), tak metadata. Data mohou být exportována, automaticky je zajištěna integrace z mezinárodních databází.

Na národní úrovni byl v ČR v dubnu 2010 spuštěn web věnovaný ECHI ukazatelům, který obsahuje základní informace o projektu ECHIM, dále pak překlad indikátorů, důležité odkazy a dále pak materiály vztahující se k implementaci ECHI v ČR (Implementační plán, Komunikační plán apod.)Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum