demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186262

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
12.11.2008 ANALÝZA: Odhad počtu dětí na panství Jana Kristiána z Eggenbergu

Soupis obyvatelstva podle víry z roku 1651 je jedním z nejcennějších pramenů historické demografie. Zachytil situaci bezprostředně po skončení třicetileté války, pokrývá rozsáhlé území českých zemí a byl sestaven v podstatě jednotným způsobem k jednomu datu. Článek prezentuje odhad počtu dětí předzpovědního věku na panství Eggenbergu.

Protože zpracovávaným zdrojem nelze pokrýt území celé arcidiecéze, byla opět vybrána sonda na jihočeské panství Jana Kristiána z Eggenbergu. Jednotlivé části panství (Boletice, Brloh, Čakov, Frantoly, Holubov, Chroboly, Chvalšiny-městys, Chvalšiny-rychta, Chýnov, Český Krumlov-město, Český Krumlov-zámek, Ktiš, Polná na Šumavě, Rychnůvek, Horní Sněžná, Svéráz, Dolní Třebotín-rychta, Kamenný Újezd, Záhoří, Zbytiny) netvoří územně kompaktní celek, ale všechny se nacházely v bývalém Bechyňském kraji. Soupisem zde bylo zaznamenáno 10 595 osob.


Získání pokud možno přesného obrazu o věkové struktuře obyvatelstva, jaká byla v  polovině 17. století, však znesnadňuje hned několik faktorů, z nichž nejdůležitější je, že obyvatelstvo nebylo zaznamenáno všechno. Někteří nebyli evidováni systematicky (duchovenstvo a vojsko) a někteří soupisu mohli uniknout náhodou (podruzi, čeleď, tovaryši, žebráci a cestující vrchnost). Dalším úskalím je nepřesnost uváděného věku, tedy spíše jeho kumulování k určitým hodnotám. V době pořizování Soupisu nehrál věk takovou roli jako dnes a ani nebyl pro účel Soupisu příliš důležitý. Navíc starší lidé často ani svůj přesný věk neznali. Věk byl zaokrouhlován k desítkám, méně i k číslům končícím pětkou a v mladším věku (zhruba do 30 let) vlivem šedesátinné soustavy i k násobkům šesti a dvanácti.

Z žen ve věkové skupině 30–39 bylo na panství Eggenbergů ve věku 30 let 38 % a ve věku 35 let 15 %. Věk žen z skupiny 40–49letých byl zaokrouhlován o něco více: ženy ve věku 40 let tvořily 52 % ze všech čtyřicátnic a ženy ve věku 45 let 15 %. Zajímavá je také souvislost věku s některými sociálními kategoriemi. Vdovám podruhyním se často připisoval věk 40 let, pokud byly starší tak 60 let. U „žen samotných“ majících děti, tedy pravděpodobně svobodných matek, zase často najdeme věk 30 let a podobně. Větší oblibu než lichá čísla měla čísla sudá.

Míru zkreslení lze měřit  indexem věkové kumulace (ik). Počítá se jako podíl pětinásobku součtu osob ve věcích končících na 0 a 5 od 25 do 60 let a součtu osob ve věku od 23 do 62 let. Hodnoty se obvykle udávají zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Velikost indexu věkové kumulace se v různých oblastech Čech velmi liší. Miloš Sládek pro panství Třeboň a panství Třeboň–klášter udává pro města hodnotu 4,9, respektive 6,3 a pro venkov 8,3 respektive 7,8 (pro muže a ženy počítá ik dohromady) [1].  Eva Rumlová uvádí tento ukazatel pro panství Dymokury: 2,6 pro muže a přes 3 pro ženy[2].  Na panství Eggenbergů je index věkové kumulace u mužů 2,31 a u žen 2,28, míra zkreslení věku u mužů a u žen tedy byla stejná.


Graf 1: Věková struktura na panství Eggenbergů v roce 1651


Zaokrouhlování věku se negativně promítne do výsledků studia věkové struktury obyvatelstva. Toto zkreslení lze zmenšit používáním desetiletých věkových intervalů,  v nichž bude nejfrekventovanější hodnota vždy uprostřed, tedy 5–14, 15–24, atd. Bohužel pro možnost srovnání s dnešní statistikou i ostatními autory zabývajícími se rozborem Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 je potřeba zachovat také obvyklé věkové intervaly: 0–4, 5–9, 10–14, atd. V některých studiích se ještě můžeme setkat s desetiletými intervaly 0–9, 10–19, atd. Volba věkových intervalů může ovlivnit význam zaokrouhlování ve výsledné věkové struktuře.

Nejsložitějším úskalím pro badatele studujícího věkovou strukturu obyvatelstva na základě Soupisu je podregistrace dětí předzpovědního věku na některých panstvích (respektive v některých obcích). Na panství Jana Kristiána z Eggenbergu jsou děti systematicky zapisovány až od 12 let, děti mladší 10 let byly zapsány výjimečně. Základním předpokladem odhadu počtu dětí mladších 12 let bylo, že stejně staré ženy v různých částech panství mají v průměru stejný nebo alespoň podobný počet dětí v jednotlivých věkových skupinách. Jako vstupní údaje k této metodě per analogiam byly použity záznamy Soupisu z panství Radenín a Choustník, kde byly děti zapisovány od narození a které je taktéž součástí Bechyňského kraje, avšak nepatřilo k panství Jana Kristiána (tab.1). Tato metoda má jistě svá úskalí a obzvláště v těch hodnotách věku, ve kterých bylo zapisováno jen málo osob (jde o lichá čísla okolo kulatých hodnot – 27, 29, 31, 39, 41,..), může dojít k chybě malých čísel. Tato chyba je potom aplikována i na další osoby daného stáří. Naštěstí neoblíbenost těchto hodnot věku byla všeobecná, a tedy případná chyba není aplikována na příliš velký soubor osob. I přes další nedostatky tohoto postupu odhadování velikosti souboru dětí mladších 12 let jsou jeho souhrnné výsledky, celkový počet dětí do 10, respektive 12 let, poměrně uspokojivé.

Pro kontrolu popsaného odhadu počtu dětí mladších 12 let byl vytvořen druhý odhad, ve kterém se procentuelní zastoupení a průměrný počet dětí v různých věkových skupinách vztahoval ne k věku ženy (matky), ale k věku muže (otce).  Bylo tak učiněno také proto, že poměrně mnoho dětí žilo se svým otcem, který se po ovdovění znovu oženil s mladou dívkou. Bylo-li tomu v rodině skutečně tak, můžeme z informací dostupných ze Soupisu jen odhadovat podle věku dětí a manželů. Oba odhady se liší jen minimálně, a tak by i vypočtené procentní podíly byly téměř shodné. Avšak poměrně velké jsou rozdíly v jednotlivých věkových skupinách dětí.


Tab. 1: Průměrný počet dětí v jednotlivých věkových skupinách připadající na jednu ženu a jednoho muže  daného věku


Pro děti ve stáří do jednoho roku by bylo o 58 více dětí, pokud by platil odhad podle věku mužů (470 resp. 412 dle věku žen), pro děti od jednoho roku do čtyř let byl vyšší počet odhadnutý podle věku ženy (1 394 oproti 1 245), dětí 5–9letých by bylo více z odhadu dle mužů (1 479) než z odhadu dle žen (1 476) a stejně by tomu bylo i u 10 a 11letých dětí (630 podle mužů jen 369 podle žen).  Odhadnutý počet všech dětí mladších 12 let podle věku muže se lišil od odhadu podle věku ženy pouze o 2 děti (3 494 podle mužů 3 492 podle žen), pokud tedy byla přijata analogie mezi panstvím Radenín a Choustník a územím patřícím Janu Kristiánu z Eggenbergu, pak by na eggenbergském panství žilo 3 492 resp. 3 494 dětí mladších 12 let.

Odhadované počty dětí v jednotlivých věkových skupinách podle věku muže i ženy i s jejich procentním zastoupením na celkové populaci zachycuje tab 2. Zde je na místě upozornit, že ve věkových skupinách 5–9  a 10–11 let jsou zahrnuty i děti, které byly Soupisem skutečně zaznamenány. Jednalo se o 7 pěti až devítiletých dětí a o 322 dětí ve věku 10–11 let.


Tab. 2: Odhad počtu dětí mladších 12 let

 

Správnost výsledků odhadu počtu dětí podle věku ženy a podle věku muže nelze přesně ověřit, ale je možné je porovnat s odhady jiných autorů případně i s podíly dětí mladších 10 a 12 let v místech, kde byly děti zachyceny všechny a které jsou již v literatuře zpracovány (tab. 3). Ze srovnání je patrné, že odhady počtu dětí na panství Eggenbergů se rámcově nijak nevymykají  odhadům ostatních autorů a podílům dětské složky na panstvích evidujících děti od narození. Přesto obzvláště pro děti do 10 let je odhad na eggenbergském panství nižší než odhady ostatní, nicméně při srovnání se zjištěnými podíly dětí na jiných panství není tento rozdíl nijak extrémní.

Tab. 3: Věková struktura populace ve vybraných oblastech roku 1651 (v %)

Prameny: 1 Maur, E.: Populační vývoj českých komorních panství …, s.53.   
        
  Staněk, V.: Bechyňský kraj v polovině 17. století v „Soupisu poddaných podle víry“, DP    
         na FF UK v Praze, 2000.

 

Odhad provedený tímto způsobem (obr. 2 a 3) snad odpovídá skutečnosti lépe, než aplikace jiných odhadů vytvořených bez spojitosti s bechyňským regionem.

 

Graf 2: Odhad počtu dětí podle mužů


Graf 3: Odhad počtu dětí podle žen
  


 

Tento článek vznikl s podporou IGA VŠE 15/08.

 

Poznámky:

[1] Sládek, M.: Demografická a sociální struktura třeboňských panství roku 1651, DP na FF UK v Praze, 1986
[2] Rumlová, E.: Demografická a sociální struktura obyvatelstva panství Dymokury v polovině 17. století, in: HD 17, 1993, s. 153 – 197
[3] Soupis poddaných podle víry – Bechyňsko

Eva Kačerová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum