demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187678

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050
 
Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistický úřad koncem roku 2003, kdy navázal na definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Proto došlo k narušení tradičního dvouletého cyklu zpracování populačních projekcí dodržovaného od roku 1993 (projekce 2003 tak navazuje na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999). Projekce má horizont do roku 2050 a byla vypracována ve třech variantách - nízké, střední a vysoké (dle rozdílů v předpokládaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace; znamená to, že například v nízké variantě je zakomponováno nejmenší zvýšení plodnosti a její nejnižší úroveň v závěru prognózovaného období, nejméně výrazné zlepšení úmrtnostních poměrů a nejnižší migrační zisk). Ve všech variantách je uvažováno zvýšení úrovně plodnosti, zlepšení úmrtnosti a kladné migrační saldo. Základními výsledky projekce jsou snížení početní velikosti obyvatelstva České republiky a jeho výrazné demografické stárnutí.

 

Očekávaný vývoj plodnosti
Úhrnná plodnost
by měla v roce 2010 dosáhnout dle nízké varianty hodnoty 1,23, dle varianty střední 1,30 a dle varianty vysoké 1,36.
Do roku 2050 by mělo dojít k nárůstu na hodnoty 1,42, resp. 1,62, resp. 1,77.
Žádná z variant nepředpokládá zajištění prosté reprodukce obyvatelstva (tj. dosažení hranice 2,1 dětí na 1 ženu), s největší pravděpodobností tak bude počet obyvatel České republiky přirozenou měnou ubývat i nadále a úbytek se bude postupně prohlubovat. Druhým předpokladem je posun nejvyšší intenzity plodnosti do pozdějšího věku (tj. dojde k vzestupu průměrného věku matky při porodu ze současných 27,8 let na 29,5 let v závěru prognózovaného období) a o něco rovnoměrnější rozložení mateřství do celého fertilního období.

 

Očekávaný vývoj úmrtnosti
Naděje dožití při narození
by měla v roce 2010 dosáhnout u mužů dle nízké varianty 72,9 roku, dle varianty střední 73,1 roku a dle varianty vysoké 73,3 roku. U žen v témže roce 79,3 roku, resp. 79,4 roku, resp. 79,7 roku.
Do roku 2050 by mělo dojít u mužů k nárůstu na hodnoty 77,8 roku, resp. 78,9 roku, resp. 80,3 roku, u žen na hodnoty 83,3 roku, resp. 84,5 roku, resp. 86,0 roku.
I přes očekávané zlepšování úmrtnosti se však vlivem stárnutí populace budou zvyšovat roční počty zemřelých osob.

 

Očekávaný vývoj zahraniční migrace
Budoucí úroveň mezinárodní migrace je velmi těžko předvídatelná, přesto se autoři projekce domnívají, že Česká republika zůstane imigrační zemí.
Nízká varianta předpokládá po celé prognózované období kladné saldo ve výší 10 tis. osob ročně, střední varianta 25 tis. a vysoká 40 tis. osob.

 

Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel
Celkový pokles počtu obyvatel
do roku 2050 je výsledkem všech variant projekce, přičemž nízká varianta předpokládá pokles již po roce 2004, střední po roce 2015 a vysoká až po roce 2042.
Podle nízké varianty bude mít Česká republika v roce 2010 10,14 mil. obyvatel, podle střední varianty 10,28 mil. a podle varianty vysoké 10,43 mil. obyvatel. Do roku 2050 dojde ke změně na 8,7 mil., resp. 9,4 mil., resp. 10,83 mil. obyvatel.

 

Stárnutí populace
Projekce obyvatelstva předpokládá pokles podílu dětí v populaci, bude se snižovat i zastoupení osob ve věkové skupině 15-64 let, přičemž obyvatelstvo nad 65 let bude výrazně přibývat (v jeho rámci nejvíce osoby nad 80 let). Obyvatelstvo starší 65 let tvoří v současnosti jednu sedminu všech obyvatel, do roku 2050 by se podle střední varianty jeho podíl přiblížil až k jedné třetině. Rostoucí počty obyvatel ve vyšším a vysokém věku tak budou znamenat silné ekonomické zatížení obyvatelstva v produktivním věku. Vzroste i průměrný věk v populaci, do roku 2050 zhruba o 10 let, tj. na hodnotu 48-50 let.


 

Zdroj: Kretschmerová, T., Šimek, M. (2004) Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050. Demografie 2004, roč. 46, č. 2, str. 91-99.

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum