demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187676

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Standardizace

 

Standardizovaná úmrtnost umožňuje nezkreslené srovnání dvou populací lišících se svou věkovou strukturou. S rostoucím věkem se úmrtnost zvyšuje, ukazatel věkově specifické úmrtnosti je výrazně závislý na věku. Při srovnání úrovně úmrtnosti dvou populací, z nichž každá má jinou věkovou strukturu, pomocí ukazatele hrubé míry úmrtnosti tak dochází ke zkreslení. Tento souhrnný ukazatel uvažuje pouze celkové počty zemřelých bez ohledu na zastoupení jednotlivých věkových skupin v populaci. Je jasné, že populace s větším zastoupením starých osob, u nichž je úmrtnost vyšší, bude mít více zemřelých než populace s mladší věkovou strukturou. Proto se ke srovnání populací s různou věkovou strukturou užívá specifického souhrnného ukazatele standardizované úmrtnosti. Je počítána buď přímou či nepřímou

metodou standardizace, kterých se obecně užívá pro odstranění zkreslujícího vlivu věkové struktury.


Nejčastěji je výpočet proveden za užití metody přímé standardizace, kdy jsou věkově specifické úmrtnosti reálné populace aplikovány na populaci standardní. Jako standardní populace se obvykle uvažuje jednotka vyššího řádu, tj. například populace ČR srovnáváme-li kraje. Obecně je však k hodnocení úmrtnosti nejčastěji užíván  "Světový" či "Evropský standard" (věková struktura modelové populace stanovená Světovou zdravotnickou organizací). Standardizovaná úmrtnost se běžně uvádí v přepočtu na 100 000 obyvatel. Přepočtem podle příslušného vzorce, získáváme hodnotu úmrtnosti, která by se vyskytovala v reálné populaci za předpokladu, že její věková struktura by odpovídala věkové struktuře populace standardní.

Příklad užití metody přímé standardizace:


Nepřímé standardizace se užívá tehdy, nejsou-li např. známé hodnoty věkově specifických úmrtností reálné populace, ale známe její věkovou strukturu. Výpočet ukazatele nepřímo standardizované úmrtnosti je pak založen na stanovení nepřímo standardizovaného indexu, který dává do poměru reálně pozorované počty zemřelých v dané populaci a počty teoretické, získané aplikací (násobením) věkově specifických úmrtností standardní populace na reálnou věkovou strukturu pozorované populace.

Příklad užití metody nepřímé standardizace: 

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum